Formålet med barneverntenesta

Barnevernet si hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade helsa og utviklinga deira, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Alle barn under 18 år som oppheld seg i Stryn kommune kan ta i mot tiltak frå barneverntenesta. Dersom eit tiltak er sett inn før barnet er fylt 18 år, kan tiltak vidareførast til ein er fylt 23 år (ettervern) – avhengig av at den unge seier seg einig.

I sakshandsaminga til barneverntenesta er det nokre viktige omsyn å jobbe etter:

  • Barnet sitt beste i fokus

  • Sakshandsaminga skal utførast forsvarleg

  • Barn har rett til medverknad

  • Ein skal bruke mildaste effektive inngrep

  • Ta omsyn til biologiske band

  • Ha omsyn til utviklingsfremjande tilknytning

Barneverntenesta er avhenging av bekymringsmelding frå anten private eller offentlege meldarar for å kunne starte opp ei sak. Det er berre private meldarar som har høve til å vere anonyme.
 

Dette skjer når barneverntenesta mottek ei bekymringsmelding

Når ei bekymringsmelding er motteke, har barnevernet ei veke på å bestemme om ein skal gå vidare til undersøking, eller henlegge saka.

Om ein går vidare til undersøking, har barnevernet tre månadar på seg til å undersøkje. I heilt spesielle høve kan ein utvide dette til seks månadar.

I undersøkingsperioden har barneverntenesta tett dialog med både foreldre og barnet/ungdommen, innhentar informasjon frå andre instansar som kjenner familien, i tillegg går barneverntenesta på heimebesøk. Ein kan også bruke ulike kartleggingsverktøy for å belyse både styrkjer og utfordringar i familien.

Om det er behov for hjelp, finn vi saman med barnet/ungdommen og foreldra tiltak som skal bidra til positiv endring i familien.

Ei undersøking av barneverntenesten kan få ulike utfall
  • Barneverntenesta kan henlegge saka

  • Barneverntenesta kan tilvise til andre instansar (t.d Familiekontoret eller Barne- og ungdomspsykiatrien)

  • Barneverntenesta kan gjere vedtak om frivillige hjelpetiltak

Berre når førebyggande tiltak ikkje er tilstrekkeleg, vert det vurdert plassering i fosterheim eller institusjon. Viss det i tillegg er trong for omsorgsovertaking, vert saka avgjort av Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker og dei ulike partane har bistand frå kvar sin advokat.

 

               

Kontakt

Barneverntenesta
Telefon 57 87 47 00


Beredskapstelefon for barneverntenesta utanom kontortid:
45 97 62 06 (samarbeid mellom Stryn, Stad og Gloppen)

Adresse

Tonningsgata 4, 6783 Stryn

Åpningstider

Måndag - fredag 09.00 - 15.00

Kart