Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonsarbeidet, og skal bidra til å førebygge sjukdom og skade, fremme god psykisk og fysisk helse og gode sosiale og miljømessige forhold blant elevane.

Alle elevar i grunnskule og vidaregåande skule har rett på skulehelseteneste. Skulehelsetenesta omfattar elevar i grunnskulen frå 1.-10. klasse og elever på Stryn vidaregåande skule.

Skulehelsetenesta i Stryn har fast kontortid ved kvar enkelt skule i kommunen.

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule i kommunen

 

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule i kommunen
Skule Helsesjukepleiar
Tonning barneskule Wenche Henden
Oppstryn barneskule Hilde Norli Løvik
Loen barneskule Hilde Norli Løvik
Nordsida barneskule Alis Midlang Hunnes
Rand barneskule Alis Midlang Hunnes
Vikane barneskule Alis Midlang Hunnes
Olden barne- og ungdomsskule Wenche Henden
Stryn ungdomsskule Mari Kristine Melheim
Stryn vidaregåande skule Hilde Tverberg Nordnes


Skulehelsetenesta gjev tilbod om blant anna:

- Helseundersøking og samtale, samt rettleiing for elevar, føresette og lærarar
- Audiometri og synstest
- Helseopplysning og undervisning
- Individuell oppfølging av elevar med spesielle behov
- Vaksinasjon ift barnevaksinasjonsprogrammet
- Miljøretta tiltak med fokus på elevane sitt arbeidsmiljø
- Deltaking i ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter og tverrfagleg samarbeid

Stryn skulehelseteneste har faste helseundersøkingar og samtaler, samt vaksinetidspunkt. I tillegg kjem helseundersøkingar og samtalar etter individuelle behov.


Samarbeid med foreldre og andre faggrupper

Elevar, foreldre og lærarar vert oppmoda om å ta kontakt dersom det oppstår noko som har innverknad på eleven si helse og trivsel. Helsesøster er avhengig av eit godt samarbeid med skulen og foreldra for å fremme eleven si helse. Dersom eleven har behov for oppfølging frå andre instansar, kan aktuelle samarbeidspartnarar vere skule, skulelege, fastlege, tannlege, fysioterapeut, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), barnevern, barne -og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), spesialisthelsetenesta.

Skulehelsetilbodet er gratis.

 

Kontakt

Stryn Helsestasjon
Telefon 57 87 69 99

Adresse

Setrevegen 4, 6783 Stryn
(i andre etasje over Coop Extra)

Åpningstider

Måndag til fredag, kl. 09.00 - 15.00