Koronavaksine

Generell informasjon om koronavaksinane og vaksinasjon av ulike grupper finn du på helsenorge.no Vaksinering i Stryn skjer no på legekontoret etter avtale. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å førebygge sjukdom eller å gjere sjukdomsforløpet mildare utan å bli utsett for alvorlege bivirkningar.

Målgrupper for ny oppfriskningsdose før haust-/vintersesongen 23/24: 

Regjeringa har bestemt å følgje Folkehelseinstituttet sine råd og anbefaler følgjande målgrupper ein ny oppfriskningsdose med koronavaksine hausten 2023:

• Aldersgruppa 65 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar

• Aldersgruppa 18–64 år som inngår i ei risikogruppe

• Aldersgruppa 12–17 år med alvorleg grunnsjukdom

• Aldersgruppa 5–11 år med alvorleg grunnsjukdom etter individuell vurdering

• Gravide

 

Risikogrupper

Personar med følgjande sjukdommar/ tilstandar er definert som risikogrupper:

Alder 65 år og eldre

Enkelte alvorlege helsetilstandar hos personar 18 - 64 år*

Organtransplantasjon*

Immunsvikt*

Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*

Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*

Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*

Downs syndrom*

Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*

Andre underliggande sjukdommar/helsetilstandar

Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon

Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar

Diabetes

Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtabletter siste året**

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare

Demens

Kroniske hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)

Hjerneslag

Annan svært alvorleg sjukdom kan også gje auka risiko for alvorleg forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfelle vurderast individuelt av lege.

 

*Disse sjukdommane/tilstandane kan gje ein høg risiko for alvorleg forløp og død også hos yngre

**Alvorleg astma definert iht. GINA trinn 4-5 

 

Koronavaksine - informasjon til befolkninga frå Folkehelseinstituttet

Artikkelliste