Turisme

I 2021 gjennomførte Stryn kommune ei turismekartlegging, etterfølgd av ei budsjettregulering. Budsjettreguleringa resulterte blant anna i utvida renovasjonsordningar, informasjonsskilt ved Lofossen i Lodalen, og tildeling av midlar til private turismetiltak.

Formannskapet 10.06.2021
Tilskot til lokale turismetiltak 2021 

Formannskapet 06.05.2021
Budsjettregulering i Formannskapet 

Samanstilling - Innspel til tiltak innan turismehandtering

Innspel turisme sortert etter innspelsaktør

Reglar for Breng i Lodalen
Stryn kommunestyre vedtok, 14. mai 2019, åtferdsreglar for bevaring av kulturlandskapet på Breng. Reglane skal hindre ulemper for grunneigarane sin bruk av området og fremje naturvennleg friluftsliv til glede for alle. Overnatting på Breng er forbode.

Åtferdsreglar for Breng, vedtekne 14. mai 2019