Framdriftsplan

Stryn kommune utarbeider no samfunnsdelen til kommuneplanen. Denne skal peike ut ønskt retning for samfunns- og tenesteutvikling, og den skal ta stilling til langsiktige utfordringar, moglegheiter, mål og strategiar. Det å utarbeide samfunnsdelen er en kompleks prosess, og det er mange som skal vere med i arbeidet. Planen under syner tenkt framdrift for arbeidet.

Illustrasjon av framdriftsplan Stryn mot 2035 - Klikk for stort bilete

 

Framdriftsplan 2024:

FEBRUAR

Kunnskapsgrunnlaget som blir utarbeidd i februar er eit reint administrativt kunnskapsgrunnlag. Dette er for at administrasjonen i kommunen skal kome med ei fagleg vurdering på status, utfordringar og moglegheiter innanfor kommunalområda. Kunnskapsgrunnlaget er utgangspunktet for den første politikarverkstaden.

MARS

På den første arbeidsverkstaden skal politikarane jobbe med kunnskapsgrunnlaget og berekraftsmåla. Målet er å spisse satsingsområda og få eit betre grunnlag å ta med vidare i medverknadsprosessen.  

APRIL

I april vil vi gjerne høyre korleis DU vil at Stryn skal vere i 2035.

Kommunen skal:

  • Arrangere framtidsmøter i dei ulike bygdelaga
  • Gjennomføre spørjeundersøking
  • Lage innspelsportal på nettsida til kommunen 
  • Arrangere medverknad frå born og unge
  • Arrangere medverknad frå næringslivet

    Meir informasjon kjem når alle møtedatoane er bestemt.


Målet er å få innspel frå deg om kva du synes er viktig.

Dette skal brukast i arbeidsverkstad med politikarane for å definere mål og delmål.
Vi skal også ha ei referansegruppe med innbyggjarar i ulike rollar, og frå ulike plassar, som skal lese igjennom planforslaget og kome med tilbakemeldingar.  

MAI

Politikarane vil bli presentert funn frå medverknadsprosessen. Politikarane skal jobbe vidare med det dei kom fram til på førre arbeidsverkstad, med nye opplysningar frå medverknadsprosessen. 
No skal hovudmål, delmål og strategiar ta form.  

JUNI

I mai og juni skal vi utarbeide planforslaget. Vi skal ha gjennomlesing, skrivehjelp og rettleiing frå avdelingar fortløpande under heile skriveprosessen.  

11. juni skal planforslaget diskuterast i planforum hos Vestland fylkeskommune.   

13. juni er det ein ny arbeidsverkstad der politikarane går igjennom planforslaget og kjem med dei siste endringane før høyring og offentleg ettersyn.  

JULI, AUGUST, SEPTEMBER

Høyring og offentleg ettersyn av planforslaget. Her kan alle kome med innspel og kommentarar til planforslaget.  

 

SEPTEMBER OG OKTOBER

Handsaming av innkomne merknadar og korrigeringar.

OKTOBER

Vedtak 

Artikkelliste