Kommunale vegar og gangvegar

Stryn kommune har 148 km med grusvegar og asfalterte vegar, samt 11 km med gang- og sykkelvegar å vedlikehalde. 

Kommunen har ein stor del grusvegar der ein er avhengig av publikum sine tilbakemeldingar for å kunne halde vegane i god køyrbar stand.

Vegar og gangvegar

Skal du stenge/sperre eller krysse kommunal veg?

Du må søkje kommunen om midlertidig stenging/sperring/kryssing av kommunal veg.

Send søknad på e-post til: postmottak@stryn.kommune.no

eller brev til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.

Gebyr for sakshandsaming av søknaden er kr. 1.655,- (2018)

 

 

 

Skal du søkje om avkøyrsleløyve?

Dersom du vil gjere endringar på ei avkøyrsle må du sende søknad til
Stryn kommune på e-post: postmottak@stryn.kommune.no

eller pr. brev til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.

Gebyr for handsaming er kr. 1.100,-

Forskrift om gebyr for handsaming av avkøyrsleløyve (PDF, 249 kB)