Grensejustering

For å gjere grensene mellom eigedomar meir tenlege, kan du søkje om grensejustering. Ved ei grensejustering kan ein utføre små justeringar av eigedomsgrensa.

Grensejustering

Kven kan søkje?

Det er eigar av eigedomane som kan søkje om grensejustering.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må du legge ved fullmakt frå grunneigar. Fullmakta må vere i original eller stadfesta rett kopi.

Vilkår for grensejustering
  • Arealet på involverte eigedomar kan aukast eller reduserast med inntil 5 prosent av den minste eigedomen sitt opphavlege areal (maksimalt 500 kvadratmeter).
  • Ein eigedom kan ikkje gje bort areal som i sum overstig 20 prosent av eigedomen sitt areal før justeringa.     
  • Grensejustering skal ikkje redusere eller auke verdien på nokon av dei involverte eigedomane med meir enn folketrygda sitt grunnbeløp (93 634 kroner per 1. mai 2017).

Dersom arealet du ynskjer å overføre er større enn grensene nemnt ovanfor, må du søke om arealoverføring.

Kva kostar det?

Areal

Pris

0-250 m²

7 400 kroner

Frå 251 m²

9 500 kroner

 

Slik søkjer du

  • Søknadsskjema Hugs at alle eigarar av involverte eigedomar må signere søknaden
  • Legg ved kart som viser kva areal som skal grensejusterast og forslag til nye eigedomsgrenser.

Kva skjer vidare?

Dersom vilkåra for grensejustering er oppfylt, sender vi ut skriftleg varsel om oppmålingsforretning seinast 14 dagar før oppmøte i marka. På oppmålingsforretninga vert eksisterande grenser avklart og nye grenseliner påvist og merka. Etter oppmålingsforretninga vert dei nye eigedomsgrensene ført i matrikkelen og du får tilsendt matrikkelbrev for eigedomen.

Gjeldande lovverk

Matrikkellova

Matrikkelforskrifta

Plan- og bygningslova

Jordlova