Arealoverføring

Ved arealoverføring kan du få overført areal mellom eigedomar som har felles grense. Arealoverføring vert nytta når arealet som skal overførast er større enn kva som er mogleg å overføre med ei grensejustering. Du må søke kommunen om delingsløyve.

Arealoverføring

Kven kan søkje?

Det er eigar av eigedomane som kan søkje om arealoverføring.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må du legge ved fullmakt frå grunneigar. Fullmakta må vere  original eller stadfesta rett kopi.

Kva kostar det

Ved arealoverføring må du betale gebyr både for handsaming av søknaden etter plan- og bygningslova, matrikkellova  og i nokre høve også etter jordlova. Arealoverføring utløyser også dokumentavgift, som er 2,5 % av salsverdien, minimum 250 kroner. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på 585 kroner per dokument som vert tinglyst.

Gebyr etter matrikkellova

Areal

Pris

0-500 m²

12 600 kroner

500-2000 m²

19 400 kroner

Nytt påbegynt 1000 m² fører til auke av gebyret på

1 500 kroner

Arealoverføring til vegformål vert rekna etter medgått tid

1020 kr/t

 

Gebyr etter plan- og bygningslova

Søknad om deling av grunneigedom

3763 kroner

Gebyr for handsaming av dispensasjonssøknad kjem i tillegg.

Gebyr etter jordlova

Kurante/enkle saker

1 200 kroner

Saker som må handsamast politisk

2 000 kroner

 

Slik søker du

  1. Send nabovarsel    

Du kan bruke skjema for nabovarsel frå Direktoratet for byggkvalitet . Naboane skal ha kopi av søknaden og vedlegga du sender til kommunen.

Fristen for å kome med merknadar til nabovarselet må vere gått ut før du kan sende inn søknadsskjemaet til handsaming. Utfylt gjenpart av nabovarselet med kvittering skal leggast ved søknaden.

  1. Fyll ut og send inn søknadsskjema

Fyll ut søknaden her

Hugs at du må legge ved følgjande vedlegg:

  • Kart som viser kva areal som skal overførast og forslag til ny eigedomsgrense.
  • Utfylt gjenpart av nabovarsel med kvittering.

Kva skjer vidare

Etter at kommunen har gjeve løyve til arealoverføring, vert det halde oppmålingsforretning med møte i marka. Alle involverte partar får skriftleg varsel seinast 14 dagar før oppmålingsforretninga. På oppmålingsforretninga vert eksisterande grenser klarlagt og nye grenseliner påvist og merka. Dersom det er hefter på arealet som skal overførast, må desse slettast. Dei nye eigedomsgrensene vert ført i matrikkelen, saka vert tinglyst og du får tilsendt matrikkelbrev for eigedomen.

Gjeldande lovverk  

Matrikkellova:

Matrikkelforskrifta:

Plan- og bygningslova:

Jordlova: