Høyringar

Når eit planframlegg blir lagt ut på høyring kan innbyggarane seie si meining om framlegget. 

 Dette er saksgangen for handsaming av eit planframlegg

  1. Når planframlegget er politisk handsama blir framlegget lagt ut til  høyring.

  2. I høyringsperioden kan dei som er berørt og andre interesserte sende inn merknader til planframlegget.

  3. Dei mottekne merknadane blir ein del av saksframlegget når planen blir lagd fram til ny politisk handsaming.

Det er viktig å sende inn kommentarar innan den fristen som er kunngjort. For seint innkomne merknader vert i utgangspunktet ikkje tekne inn i saka.

Merknader skal sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller til

Stryn kommune
Tonningsgata 4
 6783 Stryn.

Du kan også levere merknader til Servicekontoret Stryn kommune, Tonningsgata 4.

Viktig: Dersom det er vist til ei anna adresse for innsending av merknader, må du bruke denne.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Planområdet omfattar gbnr. 57/61. Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for etablering av konsentrerte bustader (lågblokker/kjeda leilegheiter), med om lag 9 til 12 bueiningar. Det er planlagt lagt til rette for 4 etasjar i tillegg til parkeringskjellar, der øvste etasje er tenkt å vere tilbaketrekt. Det totale planområdet utgjer om lag 3,4 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Tiltakshavar for planarbeidet er Crob Holding AS v/Rune Solheim.

I medhald av Pbl.§ 12-8 blir det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for Øvre Hogane.

Sommarbilde av Stryn sentrum med teksten Stryn mot 2035. Flyfoto.

Stryn kommune skal lage ein ny utviklingsplan for dei neste 12 åra.  I samfunnsdelen skal ein peike ut ønska retning for samfunns- og  tenesteutvikling, og den skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar. Planen tek føre seg Stryn kommune som samfunn og kommunen som organisasjon. Kommunestyret har vedteke eit planprogram og no kan du seie di meining om planen.