Høyringar

Når eit planframlegg blir lagt ut på høyring kan innbyggarane seie si meining om framlegget. 

 Dette er saksgangen for handsaming av eit planframlegg

  1. Når planframlegget er politisk handsama blir framlegget lagt ut til  høyring.

  2. I høyringsperioden kan dei som er berørt og andre interesserte sende inn merknader til planframlegget.

  3. Dei mottekne merknadane blir ein del av saksframlegget når planen blir lagd fram til ny politisk handsaming.

Det er viktig å sende inn kommentarar innan den fristen som er kunngjort. For seint innkomne merknader vert i utgangspunktet ikkje tekne inn i saka.

Merknader skal sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller til

Stryn kommune
Tonningsgata 4
 6783 Stryn.

Du kan også levere merknader til Servicekontoret Stryn kommune, Tonningsgata 4.

Viktig: Dersom det er vist til ei anna adresse for innsending av merknader, må du bruke denne.

Brannsjefen i Stryn kommune viser til brann og eksplosjonsvernlova, og informerer om at det er utarbeida forslag til ny lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr.

I handlingsdel med økonomiplan (2019) vart det vedteke å lage ein kommunedelplan for avløp og overvatn. Planen har status som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova. I samband med oppstart blir planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn i tida 02.07.19 – 10.09.19 på Servicekontoret til Stryn kommune i Tonningsgata 4.