Høyringar

Når eit planframlegg blir lagt ut på høyring kan innbyggarane seie si meining om framlegget. 

 Dette er saksgangen for handsaming av eit planframlegg

  1. Når planframlegget er politisk handsama blir framlegget lagt ut til  høyring.

  2. I høyringsperioden kan dei som er berørt og andre interesserte sende inn merknader til planframlegget.

  3. Dei mottekne merknadane blir ein del av saksframlegget når planen blir lagd fram til ny politisk handsaming.

Det er viktig å sende inn kommentarar innan den fristen som er kunngjort. For seint innkomne merknader vert i utgangspunktet ikkje tekne inn i saka.

Merknader skal sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller til

Stryn kommune
Tonningsgata 4
 6783 Stryn.

Du kan også levere merknader til Servicekontoret Stryn kommune, Tonningsgata 4.

Viktig: Dersom det er vist til ei anna adresse for innsending av merknader, må du bruke denne.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – Offentleg ettersyn – Tiltaksprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024.

Vestland fylkeskommune skal i samarbeid med Stryn kommune lage detaljreguleringsplan for to naustområde langs fv. 60 Ugla - Skarstein. Det er to naustområde som skal utvidast frå gjeldande reguleringsplan, naustområde N3 og N4.

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart om reguleringsendring for Dispaholmen. Planområdet ligg i Oppstryn i Stryn kommune. Frist for å kome med merknadar er sett til 12.06.20.

 

 

Valnemnda har handsama fleire saker om val til domstolar for perioden 2021 - 2024. Sakene vart handsama i møte 30. april 2020.

Frå 3. mars har dei dei som ønskjer det, kunne sende inn skjema for å melde interesse for desse verva. Etter reglane i domstollova skal Valnemnda sitt framlegg ligge til offentleg ettersyn i 14 dagar før kommunestyret skal handsame sakene.

Valnemnda sitt framlegg til vere tilgjengeleg på heimesida fram til 22. mai 2020.