Høyringar

Når eit planframlegg blir lagt ut på høyring kan innbyggarane seie si meining om framlegget. 

 Dette er saksgangen for handsaming av eit planframlegg

  1. Når planframlegget er politisk handsama blir framlegget lagt ut til  høyring.

  2. I høyringsperioden kan dei som er berørt og andre interesserte sende inn merknader til planframlegget.

  3. Dei mottekne merknadane blir ein del av saksframlegget når planen blir lagd fram til ny politisk handsaming.

Det er viktig å sende inn kommentarar innan den fristen som er kunngjort. For seint innkomne merknader vert i utgangspunktet ikkje tekne inn i saka.

Merknader skal sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller til

Stryn kommune
Tonningsgata 4
 6783 Stryn.

Du kan også levere merknader til Servicekontoret Stryn kommune, Tonningsgata 4.

Viktig: Dersom det er vist til ei anna adresse for innsending av merknader, må du bruke denne.

Kommunedelplan for E39 Byrkjelo-Grodås ligg no ute på høyring, og i samband med utlegginga blir det informasjonsmøter. Folk som ønskjer å snakke med planleggjarane utanom sjølve møta, kan få tid til samtale under kontordagane som skjer i forkant av møta. Frist for å sende inn merknad er 21. januar 2019.

 

 

Det er sett i gong eit nasjonalt prosjekt med mål om å kartlegge og verdsetje dei viktigaste friluftslivsområda i alle kommunane i landet. Stryn kommune har ved hjelp av ei arbeidsgruppe, og også andre med lokalkunnskap om temaet, kartlagd og verdsett om lag 350 friluftslivsområde.

Stryn kommune foreslår at minstearealet for hjortejakt i Stryn kommune går frå 500 dekar til 300 dekar. Forslaget ligg til uttale på Servicekontoret, Stryn kommune, med uttalefrist 1. desember 2018.