Høyringar

Når eit planframlegg blir lagt ut på høyring kan innbyggarane seie si meining om framlegget. 

 Dette er saksgangen for handsaming av eit planframlegg

  1. Når planframlegget er politisk handsama blir framlegget lagt ut til  høyring.

  2. I høyringsperioden kan dei som er berørt og andre interesserte sende inn merknader til planframlegget.

  3. Dei mottekne merknadane blir ein del av saksframlegget når planen blir lagd fram til ny politisk handsaming.

Det er viktig å sende inn kommentarar innan den fristen som er kunngjort. For seint innkomne merknader vert i utgangspunktet ikkje tekne inn i saka.

Merknader skal sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller til

Stryn kommune
Tonningsgata 4
 6783 Stryn.

Du kan også levere merknader til Servicekontoret Stryn kommune, Tonningsgata 4.

Viktig: Dersom det er vist til ei anna adresse for innsending av merknader, må du bruke denne.

Stryn kommune er ein av 6 kommunar som vart med i ei forsøksordninga med catskiing som vart opna for i 2017. Stryn kommune skal gjennomføre forsøket i Stryn Sommerski sitt alpinområde på Tystigen fram til 2024.

Mål for planarbeidet er å gje rom for utviding av industriarealet for verksemder på Vikaleirane i Stryn. Dette blir gjort i samsvar med godkjent kommunedelplan for Langeset - Stryn - Storesunde.

Det skal leggast til rette for fritidstomter med vegar, friluftsområde og skiløyper for Tindegrenda Stryn. Dette er eit privat planframlegg som ikkje er utarbeidd av Stryn kommune. Frist for å sende inn merknader er 10. februar 2019.