Høyringar

Når eit planframlegg blir lagt ut på høyring kan innbyggarane seie si meining om framlegget. 

 Dette er saksgangen for handsaming av eit planframlegg

  1. Når planframlegget er politisk handsama blir framlegget lagt ut til  høyring.

  2. I høyringsperioden kan dei som er berørt og andre interesserte sende inn merknader til planframlegget.

  3. Dei mottekne merknadane blir ein del av saksframlegget når planen blir lagd fram til ny politisk handsaming.

Det er viktig å sende inn kommentarar innan den fristen som er kunngjort. For seint innkomne merknader vert i utgangspunktet ikkje tekne inn i saka.

Merknader skal sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller til

Stryn kommune
Tonningsgata 4
 6783 Stryn.

Du kan også levere merknader til Servicekontoret Stryn kommune, Tonningsgata 4.

Viktig: Dersom det er vist til ei anna adresse for innsending av merknader, må du bruke denne.

Kommunedelplan for vassforsyning i Stryn kommune er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 6.12.2019 – 31.01.2020.

Stryn kommune har vedteke oppstart av kommunedelplan for Vikane og høyring av planprogrammet. Frist for innspel til planprogrammet er 20. desember. Frist for innspel til planen er 1. mars.

Korleis står det til med vatnet der du bor, og korleis kan vi ta betre vare på det? No kan alle som vil kome med innspel om korleis vi bør forvalte vatnet.

I sak KS-083/19 den 24. september 2019 vedtok kommunestyret, i medhald av § 11-15 i plan- og bygningslova, Kommunedelplan for Oppstryn.

Stryn kommune har starta opp arbeid med områdereguleringsplan for Stryn sentrum. Frist for innspel er sett til 16. oktober 2018.