Allemannsretten og enkle ferdselsreglar

Norsk friluftsliv har også denne sommaren ekstra stort fokus på allemannspliktene og lover og reglar ein må følgje når ein nyttar seg av allemannsretten.

Norsk friluftsliv har laga film om allemannsretten:

Sjå filmen om allemannsretten


Nokre enkle ferdselsreglar

  • Bandtvang: Stryn kommune har vedteke lokal forskrift om utvida bandtvang. Bandtvangen gjeld frå 1. april til 15. oktober i heile kommunen. Forskrift om utvida bandtvang, Stryn kommune, Sogn og Fjordane

  • Beite: Om sommaren vert mange av turområda brukt til beite for sau og storfe. Vis omsyn om du møter beitedyr og ikkje jag dei. Meld frå til næraste gard om du kjem over sjuke, skadde eller døde dyr

  • Praktiser skånsam ferdsel, og ikkje ta deg til rette på private vegar, tun og stølar

  • Bålforbod: Det er generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbode å tenne opp eld i nærleiken av skog og utmark. Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Stryn kommune

  • Bråtebrenning er ikkje tillatt uansett tid på året i område med tett bebyggelse og i bustadfelt

  • Ver forsiktig med eingongsgrillar

  • Kast ikkje søppel i naturen. Flaskeskår og blikkboksar kan skade både dyr og folk, det same kan rista frå eingongsgrillen

  • La sjeldne og sårbare vekstar få stå i fred. Dei er vakrast der dei står
     

 Aktuelle lover