Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for Stryn kommune 2019- 2022 og årsbudsjett for 2019

Formannskapet sitt framlegg ligg til offentleg ettersyn på kommunesenteret, Tonningsgata 4 og på Stryn bibliotek, Hegrevegen 1.
Dokumenta er tilgjengelege fram til kommunestyret sitt møte 18. desember.

Merknader til saka må vere skriftlege og kan sendast til:

postmottak@stryn.kommune.no .

eller  Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn. Du kan også levere merknad i Servicekontoret, Tonningsgata 4.

Her kan du lese budsjettdokumenta  som ligg føre i formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2019 -2022.

Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 2 MB)

Tiltak i økonomiplanen 2019 -2022 Formannskapet sitt framlegg (PDF, 379 kB)

FO 186/18 Godkjenning av Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 (PDF, 891 kB)

Budsjettskjema 1 A formannskapet sitt framlegg (PDF, 47 kB)

Budsjettskjema 1 B formannskapet sitt framlegg (PDF, 304 kB)

Den nye tunnelen mellom Blakset og Robjørgane, på fylkesveg 698 ved Blakset i Stryn kommune, får namnet Blaksettunnelen. Sogn og Fjordane fylkeskommune har no gjort endeleg vedtak om namnet.

 

Vassleidningen, på totalt 11 km lengde, vart i går senka i fjorden mellom Stryn og Loen.  Den skal fungere som reservevassforsyning for både Loen og Stryn.

Det gjenstår framleis ein del gravearbeid på Visnes og i Loen.

Sjøleidningen mellom Solvik og Marsåvika er sett i drift, så det er no kommunalt vatn i Marsåvika.

 

Fylkesmannen har no avslutta utbetalingane av tilskot til skogkultur for i år. Dersom du ønskjer å søkje om tilskot til skogkultur (t. d. planting) kan du framleis sende søknaden til Stryn kommune, men den vil ikkje bli handsama før i 2019.

Om du kun vil søkje om utbetaling frå skogfondskontoen din, utan å søkje om tilskot, kan du gjere det fram til og med 11. desember.

På grunn av uver vart senkinga av vassleidningen utsett to dagar, ny tid for senking er tysdag 11. og onsdag 12. desember. No ligg leidningen i sjøoverflata og alle sjøfarande må vise omsyn.

Det er tid for vassmålaravlesing. Stryn kommune sender ut varsel om avlesing på SMS. Siste frist for avlesing er 31. desember 2018. 

Stryn kommune inviterer lokale entreprenørar og EPC-entreprenørar til orientering og synfaring. Kommunen planlegg å gjennomføre eit større energispareprosjekt i 2019-20. Prosjektet er kunngjort på Doffin.

Kommunedelplan for E39 Byrkjelo-Grodås ligg no ute på høyring, og i samband med utlegginga blir det informasjonsmøte i Innvik tysdag 11. desember. Frist for å sende inn merknad er 21. januar 2019.

Eit leseombod les høgt for den som ikkje kan lese sjølv. Men det å vere eit leseombod er også mykje meir. Du er ein historieforteljar og gledesspreiar, eit lyspunkt i kvardagen og den som tek med lyttaren ut i verda.

 

Påmeldinga til UKM (ung kultur møtast) for Stryn og Hornindal er opna og blir halden open til 18. januar, før det brakar laus med forestilling i Stryn kulturhus laurdag 9. februar.