Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020, kommunestyret sitt vedtak

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Kommunestyret handsama sak om Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 den 19. desember 2019. Det som er presentert her er kommunestyret sitt vedtak.

Det er gjort ei vurdering av rammevilkåra som:
• Skatt og rammetilskot
• Renter/ avdrag
• Avgifter
• Eigedomsskatt
• Endringsbehov i tenesteområda

Her kan du sjå kva økonomisk handlingsrom kommunen har i åra framover og kva prioriteringar og utfordringar vi har.

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 - digital versjon

 


Stryn kommune er glade for at budsjett og økonomiplanen no er meir tilgjengeleg for innbyggjarar, politikarar og andre interesserte. Frå og med budsjettåret 2020 gjekk vi over til å nytte Framsikt som verktøy til Handlingsdel med økonomiplan og budsjett, samt rapportering til kommunestyret.

For folkevalde inneber dette ein ny måte å orientere seg i budsjettet på. Budsjettet og økonomiplanen vert no presentert i ei web-løysing, der ein kan gå inn på dei ulike delane av budsjettet, og gå vidare inn i dei ulike rammeområda. Sjølv om budsjettet no vil innehalde meir detaljinformasjon på einingsnivå, er det viktig å hugse at dei politiske vedtaka vert gjort på rammenivå.

 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 (PDF, 7 MB)

 

 

Bli med på ein temakveld som kan gi ditt lag meir pengar i kassa! Stryn kommune, i samarbeid med Tilskuddsportalen, inviterer med dette frivillige lag og organisasjonar i Stryn til eit inspirerande kurs i bruk av nettstaden Tilskuddsportalen

Bli med på informasjons- og drøftingsmøte tysdag 25. februar kl. 18:00 på kommunehuset, 3 etg. i Tonningsgata 4.

Det vert ope møte for reiselivsbedrifter og handels- og servicenæring på Stryn vidaregåande skule. Møtet er onsdag 26. februar frå kl. 18-20.

Stryn kommune har no teke i bruk Vigilo OAS som nytt administrativt datasystem for skular og kommunale barnehagar. Systemet skal først og fremst løyse ei lang rekkje administrative oppgåver for barnehage og skule - alt i frå søknad om barnehageplass til vitnemålsutskrift etter 10. trinn.

Føremålet med reguleringsendringa er å utvide regulert byggjegrense på delar av eksisterande område for industri/lager1 til Innvik AS, som ønskjer å investere i nytt fargeri og etterbehandlingsavdeling. 

Kulturrom (tidlegare Musikkutstyrsordninga) sikrar tilgang til rom med gode tekniske vilkår for øving og framføring av musikk, teater og dans. Formålet med ordninga er å sikre tilgang til øvingslokale og gode tekniske vilkår for framføring av musikk og scenekunst over heile landet.

Vestland fylkeskommune føreslår å frede Dalheim, også kjent som Singerheimen, gnr. 86 bnr. 27 i Stryn kommune.

Kulturminnedagane er Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement og 70.000 besøkande rundt om i landet kvart år. I 2020 vert Kulturminnedagane markert 5. – 13. september.

Stryn kommune har teke i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå alle innbyggjarane raskt med viktige meldingar. Varslinga skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Torsdag skal kommunestyremøtet vere på Loen Skylift kl. 15.30. Møtet blir ikkje filma.