Tilbod på prosjektet gravplass Nordsida kyrkje

Stryn kommune ønskjer tilbod på prosjektet gravplass Nordsida kyrkje. Frist for innlevering av tilbod er måndag 18. februar 2019 kl. 13.00.

Interesserte må sjølv registrere seg og laste ned konkurransegrunnlag her

Doffin referanse: 2019-3448171

Arbeida består av:
Utgraving og sprenging av gravplassen, etablere vatn og avløpsanlegg, kabelgrøfter og etablere ny gravplass med tilhøyrande utstyr.

Forventa byggestart 25. mars 2019.

 

På grunn av leidningsarbeid blir vatnet frå Loen vassverk driftsklora inntil vidare.

på Nordsida skule, Vikane skule, Vikane omsorgssenter, Rand skule og Utvik barnehage. Kabelbrotet er reparert.


 

Stryn kommune ønskjer anbud på undervisningslokale til Stryn vaksenopplæring. Sjå kunngjering på Doffin. 
Stryn vaksenopplæringssenter

Stryn kommune har motteke varsel om snøskredfare faregrad 4.

Søknadsfrist for hovudopptaket er 1. mars. Har du allereie plass til barnet ditt treng du ikkje søkje på nytt.

Alle nye elevar og alle elevar med plass i SFO må søkje på nytt før 1. mars.

Stryn kommune har kartlagd og verdsett 317 friluftslivsområde i kommunen i 2017 og 2018. Bakgrunnen for arbeidet er eit nasjonalt prosjekt i regi av Miljødirektoratet, med utgangspunkt i den nasjonale strategien for eit aktivt friluftsliv.

Det blir no starta privat detaljregulering for Kupegrova hyttefelt, vest for Randastøylen, i Stryn kommune. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustadar. Frist for innspel er 4. mars 2019.

Kurs i Mestring av Belastning - KiB, er utarbeidd for deg som ønskjer å betre evna til å meistre belastingar i arbeidsliv og privatliv.

Planområdet ligg nord for Stryn sentrum og omfattar Geilevegen frå krysset Geilevegen – Setrevegen (Smia) og til u-svingen ved Tonningskamben med tilstøytande eigedomar. Frist for innsending av innspel: 5. mars 2019.