Vaksinering i Stryn kommune

Vaksinering mot koronaviruset tek tid. Vi jobbar for at alle skal få si vaksine så snart det er mogleg. Fordeling av vaksiner til kommunane skjer nasjonalt.

65 år og eldre og alle i risikogruppene over 18 år er no ferdig vaksinert
Dersom nokon i desse gruppene likevel ikkje har vore i kontakt med kommunen om vaksinering, ber vi om at du eller dine pårørande ringjer vaksinetelefonen 992 83 595.
Måndag, tysdag og torsdag 9-14, telefonen er stengt i lunsjen kl 12.00-12.30.
Onsdag og fredag stengt. 

Sjølvregistrering og venteliste
Stryn kommune brukar sjølvregistrering for vaksinering. Vi vaksinerer no gruppe 9 (51 til 64 år). 21. juni har alle personar fødde til og med 1970 fått sms om at dei kan bestille time. Er du i denne gruppa, men er ikkje blitt kontakta, ver vennleg å sende e-post til vaksine@stryn.kommune.no
Vi vaksinerer alle to gongar med 12 vekers mellomrom.

Lenke for sjølvregistrering
Når du registrerer deg får du tilbod om å stå på venteliste, då kan du bli kalla inn på kort varsel.

Plan for vaksinering

 • Alle som bur eller oppheld seg i kommunen vil få tilbod om vaksine
 • Koronavaksinen og vaksinasjon er gratis
 • Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine

Fastlegane i Stryn og Hornindal følgjer opp personar i risikogruppene.
Har du fastlege i Stryn kommune eller i Hornindal treng du ikkje ta kontakt.

Til deg som er i risikogruppe og har fastlege andre stader enn Stryn og Hornindal
Ring 992 83 595. Registrer deg her for å melde at du vil ha vaksinen

Har du fleire spørsmål ?
For meir informasjon kontakt vaksine@stryn.kommune.no
Ikkje skriv sensitiv informasjon i epost

 Når får du vaksine? Prognose frå fhi

Vaksine mot korona

Korleis føregår vaksinasjonen?

Koronavaksine på 1-2-3 -  enkel og lettlesen informasjon om koronavaksinen frå Folkehelseinstituttet.

Før vaksinering

Før vaksinasjon vil du bli spurd om du er frisk, og om du har hatt reaksjonar på andre vaksinar du har fått tidlegare. Hugs å informere om du er gravid, har allergi, brukar medisinar eller har andre helseproblem. Det er vanleg å utsetje vaksinasjon ved akutt sjukdom og ved feber over 38 grader.

Vaksineringa

Vaksinen vert gitt med sprøyte i overarmen. Ein ny dose skal gjevast etter nokre veker. Det er viktig at du tek andre dose til oppsett tid som no er etter 9 veker. 

Meir informasjon om vaksinen:

Etter vaksinering

Etter vaksinasjonen må du vente på vaksinasjonsstaden i minst 20 minutt, slik at du kan bli følgd opp dersom du skulle få ein reaksjon.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisinar tilgjengeleg for å takle ein eventuell allergisk reaksjon. Dersom du opplever uventa, kraftige eller langvarige symptom, som du trur skuldast vaksinen, bør du kontakte lege eller anna  helsepersonell for vurdering og råd.

Helsepersonell har plikt til å melde frå om alvorlege eller ukjende reaksjonar som dei mistenkjer kan skuldast vaksine. Du kan også sjølv sende inn melding via www.melde.no.

Transport til vaksinasjon
 • Transport til vaksinasjon må ordnast av kvar enkelt. Transport til vaksinasjon kan ikkje bestillast frå Pasientreiser eller legekontora. TT-kort kan nyttast ved evt. bruk av drosje.
Eg oppheld meg i annan kommune. Kva gjer eg?

Eg er folkeregistrert i Stryn, men oppheld meg i annan kommune. Kva gjer eg?
Smittevernlova seier at kommunane skal sørge for at alle som bur, eller midlertidig oppheld seg i kommunen får tilbod om vaksinasjon. Det betyr at om du oppheld deg i ein annan kommune, kan du ta kontakt med dei for å høyre om dei kan vaksinere deg.

Jfr. Smittevernloven § 7-1.

Kvar skjer vaksinasjonen?

I Stryn vaksinerer vi etter avtale i Stryn kulturhus, Tinggata 18, 6783 Stryn.

Det er også vaksinering i Innvik etter avtale. Ikkje møt opp utan avtale. 

 • Legg merke til kvar du skal møte, og møt presis. Pass på å halde god avstand til andre på veg inn, inne og når du skal ut av lokalet.
 • Du skal ikkje møte til vaksinasjon om du blir sjuk med feber eller har andre symptom på luftvegsinfeksjon. Du vil få tilbod om vaksinasjon igjen straks du vert frisk.
Kan eg bli vaksinert om eg er sjuk?

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon om du på vaksinasjonsdagen:

 • Har symptom på forkjøling, feber over 38 °C eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • Er i karantene eller ventar svar på koronatest
 • Er isolert grunna covid-19 (du bør vente med vaksinen til 3-4 veker etter betring)
 • Har blitt vaksinert med annan vaksine i løpet av siste 7 dagar
 • Er gravid utan å høyre til risikogruppe for alvorleg koronasjukdom

Gje melding så raskt som mogleg til 992 83 595 (måndag – fredag 10-12). Vaksinasjonen vil då bli utsett.

Skal barna vaksinerast?

Vi anbefaler ikkje at barn under 18 år vert vaksinerte i første omgang. Dei vaksinene som er komne lengst, er ikkje testa på barn under 16 år. Det er svært sjeldan at barn blir alvorleg sjuke av korona. Når vi får meir kunnskap om vaksinene, kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med ein alvorleg underliggande sjukdom.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Kan ein få bivirkningar etter vaksinering?
Kva aldersgruppe tilhøyrer eg?

Prioriteringslistene tek utgangspunkt i årgang og ikkje fødselsdatoar.
Døme: Det vil seie at alle som fyller 75 år i 2021, vil tilhøyre gruppa 75-79 år. Dersom du er 74 år i januar 2021, og fyller 75 år i desember 2021, vil du tilhøyre gruppa 75-79 år. 

Kva med vaksinering av gravide og ammande?

Vaksinering av gravide, som er i risikogruppe på grunn av annan sjukdom, bør vurderast individuelt av lege. Gravide utanfor risikogruppene i områder med høg smittespreiing kan velje å bli vaksinert når dei får tilbod om vaksine.

Ammande kvinner kan ta vaksinen på lik linje med andre. Den medisinske vurderinga er at det ikkje er sannsynleg at vaksinering av mor fører til nokon risiko for barnet. Det er anbefalt å ikkje avbryte amminga etter vaksinering.

Koronavaksine for gravide utan andre risikofaktorar

Kven kan få koronavaksine? - Folkehelseinstituttet

Takk for at du går gjennom denne sjekklista før du får koronavaksine
Om vaksinen

Vaksinasjon er ein av de mest effektive formene for førebygging av smittsame sjukdommar. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å førebygge sjukdom eller å gjere sjukdomsforløpet mildare utan å bli utsett for alvorlege bivirkningar, her får du meir informasjon: Koronavaksine - info frå fhi

 

Vaksinering i Stryn
 

I denne filmen kan du sjå korleis vaksineringa i Stryn går føre seg og korleis du skal bestille tid når det blir din tur. Du kan velje norsk, engelsk, polsk, slovakisk eller arabisk tekst, trykk på CC nede på filmen for å velje språk.


 

Statens vegvesen hevar riksveg 15 gjennom Folven i Hjelledalen når NVE flaumsikrar elvane Sunndøla og Hjelledøla.
 

Stryn kommune treng valmedarbeidarar som kan delta i gjennomføring av Stortingsvalet 2021. Vi treng personell til gjennomføring av førehandsrøysting og på sjølve valdagen 13. september 2021.
Valmedarbeidarar må vere fyllt 18 og registrert i folkeregistret som busett i Stryn kommune.

Dette er lønna arbeid og du får nødvendig opplæring.

Fyll ut dette skjemaet og send inn om du ønskjer å delta i valarbeid/stemmestyrer. 

 

 

Sogn og Fjordane Skogselskap lanserer i sommar eit nybrottstiltak som kombinerer musikkopplevingar og skogaktivitet for born. Det blir arrangert 6 stubbekonsertar rundt om i Sogn og Fjordane. I Stryn blir det konsert med Sissel Marie Frøyland søndag 27. juni. Konserten blir i skogen litt sørvest for Strynsvatn camping. Ta til høgre vest for campingen (frå Stryn). Køyr om lag 400 meter oppover vegen til ein lunneplass. Her kan du parkere. Frå parkeringa går du 250 meter vidare på traktorveg fram til hogstfeltet. 

 

Tysdag 29. juni kl 14.00 vert det arrangert digitalt informasjonsmøte om planlagde sikringstiltak langs Storelva i Innvik. Innvik skal sikrast mot flaum og flaumskred i Storelva. Sikringstiltaka blir på strekninga frå kraftverksutløpet og ned til fjorden.

Stryn formannskap held møte i Stryn kulturhus torsdag 8. juli. Møtet blir i Tingsalen kl. 11.00. Dette møtet blir ikkje filma og sendt på KommuneTV pga ferieavvikling.

Sakliste til møtet

Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande organ. Det skal kome med innspel til saker som skal behandlast, slik at synspunkta og behova til eldre og personar med nedsett funksjonsevne blir synleggjort og er del av saka før politikarane fattar endelege vedtak. Anbefalingane til rådet blir ein del av beslutningsgrunnlaget.

Stryn formannskap held møte i Stryn kulturhus torsdag 24. juni. Møtet er i Tingsalen med sending omlag frå kl. 11.00.

Lurer du på kva reglar som gjeld for utandørs brenning? Her er gode råd for bålbrenning og anna bruk av eld ute.


 

 

Stryn kommune har no lagt ut anbodskonkurranse, bygging av ny veg og VA-anlegg på Storesunde.

Du kan søkje Stryn kommune om driftstilskot, med atterhald om at det vert sett av midlar i budsjettet for 2022. Søknader som kjem inn etter fristen vert ikkje handsama.