Vaksinering i Stryn kommune

Vi jobbar for at alle skal få si vaksine så snart det er mogleg. Fordeling av vaksiner til kommunane skjer nasjonalt. Ønskjer du å endre timen du har fått? Send e-post til vaksine@stryn.kommune.no eller ring/ send sms måndag-fredag (tlf nr står i sms). Telefonen er ikkje bemanna i helga.

Sjølvregistrering
Stryn kommune brukar sjølvregistrering for vaksinering. Alle personar over 18 år har fått SMS med beskjed om å registrere seg for vaksinering. Er du i denne gruppa, men er ikkje blitt kontakta, ver vennleg å sende e-post til vaksine@stryn.kommune.no
Vi vaksinerer alle to gongar med 12 vekers mellomrom.

Bestill vaksine her

Vaksinering av aldergruppa 12-15 år

Alle som er under 16 år må ha samtykke frå begge foreldra for å ta vaksine, her finn du samtykkeskjema (PDF, 83 kB). Print og fyll ut.

Alvorleg svekka immunforsvar: Dose 3

Plan for vaksinering

 • Alle som bur eller oppheld seg i kommunen vil få tilbod om vaksine
 • Koronavaksinen og vaksinasjon er gratis
 • Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine

Har du fleire spørsmål ?
For meir informasjon kontakt vaksine@stryn.kommune.no 
Ikkje skriv sensitiv informasjon i epost

 Når får du vaksine? Prognose frå fhi

Vaksine mot korona

Korleis føregår vaksinasjonen?

Koronavaksine på 1-2-3 -  enkel og lettlesen informasjon om koronavaksinen frå Folkehelseinstituttet.

Før vaksinering

Før vaksinasjon vil du bli spurd om du er frisk, og om du har hatt reaksjonar på andre vaksinar du har fått tidlegare. Hugs å informere om du er gravid, har allergi, brukar medisinar eller har andre helseproblem. Det er vanleg å utsetje vaksinasjon ved akutt sjukdom og ved feber over 38 grader.

Vaksineringa

Vaksinen vert gitt med sprøyte i overarmen. Ein ny dose skal gjevast etter nokre veker. Det er viktig at du tek andre dose til oppsett tid som no er etter 9 veker. 

Meir informasjon om vaksinen:

Etter vaksinering

Etter vaksinasjonen må du vente på vaksinasjonsstaden i minst 20 minutt, slik at du kan bli følgd opp dersom du skulle få ein reaksjon.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisinar tilgjengeleg for å takle ein eventuell allergisk reaksjon. Dersom du opplever uventa, kraftige eller langvarige symptom, som du trur skuldast vaksinen, bør du kontakte lege eller anna  helsepersonell for vurdering og råd.

Helsepersonell har plikt til å melde frå om alvorlege eller ukjende reaksjonar som dei mistenkjer kan skuldast vaksine. Du kan også sjølv sende inn melding via www.melde.no.

Transport til vaksinasjon
 • Transport til vaksinasjon må ordnast av kvar enkelt. Transport til vaksinasjon kan ikkje bestillast frå Pasientreiser eller legekontora. TT-kort kan nyttast ved evt. bruk av drosje.
Eg oppheld meg i annan kommune. Kva gjer eg?

Eg er folkeregistrert i Stryn, men oppheld meg i annan kommune. Kva gjer eg?
Smittevernlova seier at kommunane skal sørge for at alle som bur, eller midlertidig oppheld seg i kommunen får tilbod om vaksinasjon. Det betyr at om du oppheld deg i ein annan kommune, kan du ta kontakt med dei for å høyre om dei kan vaksinere deg.

Jfr. Smittevernloven § 7-1.

Kvar skjer vaksinasjonen?

I Stryn vaksinerer vi etter avtale i Stryn kulturhus, Tinggata 18, 6783 Stryn.

Det er også vaksinering i Innvik etter avtale. Ikkje møt opp utan avtale. 

 • Legg merke til kvar du skal møte, og møt presis. Pass på å halde god avstand til andre på veg inn, inne og når du skal ut av lokalet.
 • Du skal ikkje møte til vaksinasjon om du blir sjuk med feber eller har andre symptom på luftvegsinfeksjon. Du vil få tilbod om vaksinasjon igjen straks du vert frisk.
Kan eg bli vaksinert om eg er sjuk?

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon om du på vaksinasjonsdagen:

 • Har symptom på forkjøling, feber over 38 °C eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • Er i karantene eller ventar svar på koronatest
 • Er isolert grunna covid-19 (du bør vente med vaksinen til 3-4 veker etter betring)
 • Har blitt vaksinert med annan vaksine i løpet av siste 7 dagar
 • Er gravid utan å høyre til risikogruppe for alvorleg koronasjukdom

Gje melding så raskt som mogleg til 992 83 595 (måndag – fredag 10-12). Vaksinasjonen vil då bli utsett.

Skal barna vaksinerast?

Vi anbefaler ikkje at barn under 18 år vert vaksinerte i første omgang. Dei vaksinene som er komne lengst, er ikkje testa på barn under 16 år. Det er svært sjeldan at barn blir alvorleg sjuke av korona. Når vi får meir kunnskap om vaksinene, kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med ein alvorleg underliggande sjukdom.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Kan ein få bivirkningar etter vaksinering?
Kva aldersgruppe tilhøyrer eg?

Prioriteringslistene tek utgangspunkt i årgang og ikkje fødselsdatoar.
Døme: Det vil seie at alle som fyller 75 år i 2021, vil tilhøyre gruppa 75-79 år. Dersom du er 74 år i januar 2021, og fyller 75 år i desember 2021, vil du tilhøyre gruppa 75-79 år. 

Kva med vaksinering av gravide og ammande?

Vaksinering av gravide, som er i risikogruppe på grunn av annan sjukdom, bør vurderast individuelt av lege. Gravide utanfor risikogruppene i områder med høg smittespreiing kan velje å bli vaksinert når dei får tilbod om vaksine.

Ammande kvinner kan ta vaksinen på lik linje med andre. Den medisinske vurderinga er at det ikkje er sannsynleg at vaksinering av mor fører til nokon risiko for barnet. Det er anbefalt å ikkje avbryte amminga etter vaksinering.

Koronavaksine for gravide utan andre risikofaktorar

Kven kan få koronavaksine? - Folkehelseinstituttet

Takk for at du går gjennom denne sjekklista før du får koronavaksine
Om vaksinen

Vaksinasjon er ein av de mest effektive formene for førebygging av smittsame sjukdommar. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å førebygge sjukdom eller å gjere sjukdomsforløpet mildare utan å bli utsett for alvorlege bivirkningar, her får du meir informasjon: Koronavaksine - info frå fhi

 

Vaksinering i Stryn
 

I denne filmen kan du sjå korleis vaksineringa i Stryn går føre seg og korleis du skal bestille tid når det blir din tur. Du kan velje norsk, engelsk, polsk, slovakisk eller arabisk tekst, trykk på CC nede på filmen for å velje språk.


 

Frå laurdag 25. september kl 16.00 vert innhaldet på Helsenorge endra.

Viktige reglar og råd.

Tysdag 28. september blir det ungdomskonferanse i Stryn kulturhus kl. 08.30 - 14.00. Konferansen er for deg som er ung eller for deg som er oppteken av barn og unge i Stryn kommune. Fri inngang.

FHI har godkjent dose 3 for personar med alvorleg svekka immunforsvar.

Vestland fylkeskommune har vedteke Flotunnelen som namn på tunnelen mellom Veslebygda og Flo på fv. 5722 og Fureelvbrua som namn på brua mellom Veslebygda og Flo på fv. 5722.

Forslag til lokal gebyrforskrift for oppmåling og eigarseksjonering er ute på høyring. Eventuelle merknader til forskrifta kan sendast på e-post til: postmottak@stryn.kommune.no eller til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.
 

For å kartlegge behova og planlegge kva tenester innbyggjarane i Stryn kommune skal få i framtida, ønskjer vi at du som er over 60 svarar på ei spørjeundersøking.

Torsdag 16. september er det møte i Stryn kommunestyre. Møtet blir i Tingsalen, Stryn kulturhus frå kl 11.00.

No er det duka for strandryddeveka (11.-19. sept.), og den store strandryddedagen (18. sept.). Vi ønskjer derfor å oppfordre alle frivillige lag, organisasjonar, skuleklassar og bedrifter i fjordstrøk av tidlegare Sogn og Fjordane om å bidra i kampen mot avfall langs kyst, i fjord, langs vassdrag og i by/bygd.