Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020, kommunestyret sitt vedtak

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Kommunestyret handsama sak om Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 den 19. desember 2019. Det som er presentert her er kommunestyret sitt vedtak.

Det er gjort ei vurdering av rammevilkåra som:
• Skatt og rammetilskot
• Renter/ avdrag
• Avgifter
• Eigedomsskatt
• Endringsbehov i tenesteområda

Her kan du sjå kva økonomisk handlingsrom kommunen har i åra framover og kva prioriteringar og utfordringar vi har.

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 - digital versjon

 


Stryn kommune er glade for at budsjett og økonomiplanen no er meir tilgjengeleg for innbyggjarar, politikarar og andre interesserte. Frå og med budsjettåret 2020 gjekk vi over til å nytte Framsikt som verktøy til Handlingsdel med økonomiplan og budsjett, samt rapportering til kommunestyret.

For folkevalde inneber dette ein ny måte å orientere seg i budsjettet på. Budsjettet og økonomiplanen vert no presentert i ei web-løysing, der ein kan gå inn på dei ulike delane av budsjettet, og gå vidare inn i dei ulike rammeområda. Sjølv om budsjettet no vil innehalde meir detaljinformasjon på einingsnivå, er det viktig å hugse at dei politiske vedtaka vert gjort på rammenivå.

 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 (PDF, 7 MB)

 

 

Ønskjer du barnehageplass frå august 2020 må du vente til 1. februar med å søkje, dette på grunn av overgang til nytt system for opptak. 

Søknadsfrist er 1. mars.

Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som psykolog frå 1. mars med søknadsfrist 6. februar. Stillinga er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Stryn, Stad, Bremanger og Gloppen.
Stillinga er organisert i eining for helse i Stad kommune.

Kommunepsykologen skal arbeide systemretta, førebyggjande og ha særleg fokus på barn, unge og familiane deira. 

Kurs i Mestring av Belastning - KiB, er utarbeidd for deg som ønskjer å betre evna til å meistre belastningar i arbeidsliv og privatliv. Påmeldingsfrist er måndag 27. januar.

Torsdag er det møte i kommunestyret i Tingsalen, Stryn kulturhus kl. 11.00.

Kulturmidlar skal vere ei støtte til lag og organisasjonar som driv allment kulturarbeid i Stryn kommune. Det finst to ulike tilskotsordningar: Ordinære kulturmidlar/ driftstilskot og særskilde tiltak.

Sjølvmordstankar kan oppstå av mange ulike årsaker. Dersom du sjølv ber på slike tankar, eventuelt at du er bekymra for eller får vite at nokon du kjenner har tankar om sjølvmord, er det viktig at du tek det på alvor. Ta kontakt med vedkomande som slit og avklar om bekymringa di er rett. Dette er eit vanskeleg, men avgjerande spørsmål. Sjå denne lenka for å sjå kva spørsmål du kan stille i denne samtalen.

Følg med i lokalpolitikken. I møteplanen kan du sjå planen for alle politiske møte fram til sommarferien. Kommunestyremøtet som var planlagt 26. mars er flytta til 19. mars.

Vestland fylkeskommune lyser ut tilskot for å få fleire barn og unge i fysisk aktivitet. Tiltaka som får tilskot skal bidra til å få fleire barn og unge til å bli fysisk aktive. Søknadsfristen er 15. februar.

God start-eininga ved Nordfjord sjukehus er eit trygt og godt tilbod for barselkvinner og nyfødde som ikkje har behov for medisinsk oppfølgingDet er gynekolog eller barnelege ved fødestaden som vurderer når mor og barn kan flyttast til Nordfjord sjukehus for barselopphald. Tilbodet omfattar alle kvinner frå kommunane i Nordfjord og det er døgnkontinuerleg vaktberedskap med følgjeteneste for fødande kvinner som har trong for det.

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/ omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.