Kommunen har vedteke ny tømefrekvens for tette tankar

Tanken må tømast minst kvart fjerde år. Utan tilbakemelding frå anleggseigar blir tanken tømt årleg. Ønskjer du å endre tømefrekvens? Send inn skriftleg ønskje på postmottak@stryn.kommune.no

  1. Tette tankar skal tømast regelmessig i regi av kommunen. Minst kvart fjerde år.
  2. Anleggseigar er sjølv ansvarleg for å plassere tøming av tank med rett intervall. Utan tilbakemelding frå anleggseigar blir tanken tømt årleg. Ønska tømefrekvens skal sendast inn skriftleg på postmottak@stryn.kommune.no
  3. Ekstra tømingar utanom det faste intervallet bestillast direkte til tømeselskap, og kostast av anleggseigar.
  4. Ved gjentatt ekstratøming skal tømeintervall vurderast.
  5. Anleggseigar er ansvarleg for at anlegget er tett til ei kvar tid.
  6. Alt slam ved tøming av tank skal leverast til godkjent mottak.

 

Tømefrekvens for tette tankar, kommunestyrevedtak 18. september 2018 (PDF, 281 kB)

Den offentlege naturskadeordninga kan erstatte skadar som direkte skuldast ei naturulykke som f.eks. flom, storm, stormflo og skred. Ordninga omfattar skader der det ikkje er muleg i teikne privat forsikring. Erstatninga dekker reparasjon, og ikkje forbetring eller sikring mot ny skade.

 

Telefonen til biblioteket er dessverre ute av drift. Du kan nå biblioteket på telefon: 57 87 48 82 evt. 915 56 556.

Måndag 22. til fredag 26. oktober vil det, frå kl. 08.00 og utover arbeidsdagane, bli føreteke utspyling av hovudvassleidningar ved Stryn vassverk.

Per Bolstad plass skal fornyast, det er difor ikkje mogleg å leige torgplass i november og frå januar t.o.m. 9. mai 2019:

Stryn kommune foreslår at minstearealet for hjortejakt i Stryn kommune går frå 500 dekar til 300 dekar. Forslaget ligg til uttale på Servicekontoret, Stryn kommune, med uttalefrist 1. desember 2018.

Har du gamle tankar du vil bli kvitt? Ta kontakt med Vartdal gjenvinning.

 

 

Stryn kommune varslar med dette om at dei som har behov for assistanse eller anna hjelp i forhold til handtering av flaumsituasjonen - tek kontakt med Sentralbordet i kommunen - tlf. 57 87 47 00.

NVE er no ute og inspiserer vassdrag, og vi ber om at dersom de oppdagar erosjonsskader i elv/ vassdrag, gjev de samtidig beskjed til kommunen om dette, som då vil vidareformidle dette til NVE.

Stryn kommune ønskjer alle foreldre velkomne på kurs der vanlege, viktige og vanskelege tema i foreldrerolla vert tekne opp.

No er det ikkje lenger nødvendig å koke vatnet. Tidlegare varsel om kokepåbod av drikkevatnet på Rake er no oppheva, dei siste to vassprøvene viste gode resultat. Heile vassverket vert no litt driftsklora ei tid framover.

Det er to teljedatoar og to søknadsfristar i året,

  • Søknadsfrist 15. mars med teljedato 1. mars

  • Søknadsfrist 15. oktober med teljedato 1. oktober

Det er berre ei utbetaling i året basert på dei to søknadane, og den vert i februar året etter søknad.

Søknaden må leverast elektronisk, her finn du søknaden