Riksveg 15 over Strynefjellet, informasjon frå Statens vegvesen

På nettsida til Statens vegvesen kan du følgje planlegginga av ny tunnel over Strynefjellet. Utgreiinga skal gje ei brei fagleg vurdering av interesser knytt til transportsystemet over Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger.

Målet for arbeidet med konseptvalutgreiinga (KVU) har vore:

  • Å kartlegge behov knytt til transportsystemet i korridoren over Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger. Transportsystemet for denne korridoren vil samtidig verte halde opp mot andre aktuelle aust-vest-samband for den trafikken det gjeld (E39 + E16/rv. 5–rv. 7, E134 o.a.).

  • Å avklare aktuelle konsept for transportsystemet i korridoren.

  • Å vurdere grad av måloppnåing for dei ulike konsepta.

  • Å gjere greie for transportmessige og samfunnsøkonomiske verknader av dei ulike konsepta.
     

Informasjon frå Statens vegvesen

Pårørandeskulen i Stryn startar kurs for pårørande til personar med demens 28. februar på Stryn omsorgssenter. Det er lagt opp til fem samlingar.

No er det tid for å søkje barnehageplass og plass i skulefritidsordninga (SFO). Du søkjer barnehageplass på elektronisk skjema.  For plass i skulefritidsordninga søkjer du i foreldreportalen Vigilo. Søknadsfristen til hovudopptaket til året 2023/2024 er 1. mars. Du kan søkje om barnehageplass/SFO heile året, men ønskjer du plass i hovudopptaket må du søkje innan den datoen.

Nordfjordakademiet har lansert nettsida "Sommarjobb i Nordfjord". No kan du og bedrifta di legge ut sommarjobbar slik at dei kjem med på sommarjobb.no.

Kulturlandskapsprisen skal for første gong delast ut i Vestland. Prisen er heider til den som har gjort ein ekstra innsats for å ta vare på og utvikle kulturlandskapet.

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober til desember 2022.

Vi treng vikarar ut skule-og barnehageåret.

Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024. Fristen for å søke på ordninga er 16. Februar 2023 , klokka 13.00. 

Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 er måndag 11. september. Det vart bestemt i statsråd 22. april. Det enkelte kommunestyre kan sjølv vedta at det også skal vere val i kommunen søndag 10. september 2023.

Stryn kommune lyser no ut 8 løyver i område av kommunen der det er innført leigekøyring. Løyva gjeld for 5 år, i perioden 01.06.2023 – 31.05.2028.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Planområdet omfattar gbnr. 57/61. Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for etablering av konsentrerte bustader (lågblokker/kjeda leilegheiter), med om lag 9 til 12 bueiningar. Det er planlagt lagt til rette for 4 etasjar i tillegg til parkeringskjellar, der øvste etasje er tenkt å vere tilbaketrekt. Det totale planområdet utgjer om lag 3,4 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Tiltakshavar for planarbeidet er Crob Holding AS v/Rune Solheim.