KommuneKari kan svare deg på spørsmål heile døgnet

Kommunen har frå i dag lagt inn kunstig intelligens (chatbot) på heimesida. Chatboten heiter KommuneKari og er eit dataprogram du kan skrive spørsmål til og få svar frå.

Kven er Kari?

Kari er ein chatbot, altså ein chatrobot du kan skrive til på nett. Seinare vil Kari også forstå om vi snakkar til henne. Ordet chatbot er sett saman av to ord. «chat», som tyder nettprat og «bot», som i robot. Robot i denne samanheng er ofte omtalt som kunstig intelligens eller AI (Artificial Intelligence). Teknologien er norsk og utvikla av boost.ai og Sem & Stenersen Prokom AS.

 

Kvar finn vi KommuneKari?

KommuneKari ligg på heimesida til Stryn kommune www.stryn.kommune.no. Snart vil Kari kunne svare deg på messenger.

 

Kva kan Kari?

Kari er intelligent og prøver å forstå kva du spør om basert på det vi har lært den, og kva data ho har tilgjengeleg.

Du skriv til dømes: Kan du hjelpe meg med ein faktura? KommuneKari vil då gjere ein analyse av spørsmålet ditt. Er ho usikker på kva du meiner, vil ho stille leiande spørsmål for å kome fram til rett svar. Gjennom dialog vil ho på denne måten samle nok informasjon til å hjelpe deg. Kari lærer og blir smartare for kvar dag.

Dersom chatroboten tolkar spørsmålet og finn ut at du kanskje er ute etter eit søknadsskjema, vil KommuneKari svare med ei lenkje til søknadsskjema som kan fyllast ut og sendast inn til kommunen direkte.

 

Kvifor bruke KommuneKari?

Chatroboten Kari er tilgjengeleg heile døgnet. Du kan møte Kari der du er, når du vil. Berre ta opp telefonen, ipaden eller gå inn på pc-en, trykk på  www.stryn.kommune.no. Der dukkar Kari opp og er klar til å hjelpe deg.

Vi jobbar for å legge til rette for enkle og smarte løysingar for dialog. I Noreg er over 90% eigar av ein smarttelefon. Difor er kommunen si mobiltilpassa nettside + KommuneKari ei praktisk og tilgjengeleg løysing som vi har tru på.

 

Er det ikkje råd å snakke med folk i kommunen lenger?

Jau, vi er her for deg frå ni til tre fem dagar i veka, KommuneKari er kun ei ekstrahjelp. Ei ekstrahjelp som er så glad i jobben sin at ho aldri går heim. Du kan derfor få hjelp kvar einaste dag 24 timar i døgnet. 

I det nyleg opparbeidde bustadfeltet på Rake er det 14 ledige tomter for sal. 

Søknad om tildeling av tomt må vere kommunen i hende innan fredag 13.07. 2018 kl. 12.00.

No har brannfaren avtekje, derfor vil brenning av bål på Jonsokaftan laurdag 23. juni kunne skje på tradisjonelt vis.

Kommunar i Sogn og Fjordane får til saman 165 000 kroner til språkarbeid. Kommunane som får stønad er Stryn, Gloppen, Stad 2020 (Eid og Selje) og Sunnfjord (Naustdal, Gaular, Jølster og Førde). Sogn og Fjordane fylkeskommune får tilskot saman med Hordaland. 

Planområdet er lokalisert mellom sekundærstasjonen i Bø/Stryn ungdomsskule, rv 15 og bustadane langs Riisevegen 10,12,18 og 22.

Kunngjering om oppstart av planarbeid – Planprogram til offentleg ettersyn

Det har siste døgnet kome litt regn, og vermeldingane melder at det skal kome jamt med nedbør første dagane. Brannsjefen opphevar derfor totalforbodet (frå 28. mai) mot bålbrenning og bruk av annan open eld.

Stryn kommune rullerer årleg Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv sitt handlingsprogram når det gjeld idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

 

 

Frist for å søkje Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018. Frivillege organisasjonar kan søkje om å få kompensert kostnader til moms i 2017. Denne tilskotsordninga kallar vi momskompensasjon.

Mange bønder har for tida utfordringar med tørke. Det er viktig å dokumentere problema no. Ta bilder av skadene og meld frå til kommunen.

Aaland Arkitektkontor har på vegne av Olav Auflem, starta opp planarbeid for Skogabakkane nedre del. Planområdet er lokalisert mellom Lindset og bustadfeltet Skogabakkane.