Resultat kommunestyrevalet i Stryn kommune

9. september vart det valt nytt kommunestyre i Stryn. Valdeltakinga var på 63,76%. Fordeling av røystene for kvart parti var: 

Senterpartiet 1170 røyster, 9 representantar i kommunestyret

Høgre 1081 røyster, 8 representantar i kommunestyret

Arbeiderpartiet 504 røyster, 4 representantar i kommunestyret

Venstre 235 røyster, 2 representantar i kommunestyret

Kristeleg Folkeparti 165 røyster, 1 representant i kommunestyret

Framstegspartiet 103 røyster, 1 representant i kommunestyret

Raudt 84 røyster

SV 66 røyster

Partiet de kristne 37 røyster

Her kan du sjå kven som vart innvalde:

Faste medlemmar i nytt kommunestyre (PDF, 85 kB)

 

Representantar med to stjerner ** er faste, dei med ei stjerne * er vara.

Manntalet for Stryn kommune er lagt ut til offentleg ettersyn fram til og med valdagen 9. september.

Manntalet er lagt ut til ettersyn på desse stadane:

  • Kommunesenteret, Tonningsgata 4
  • Stryn bibliotek, Hegrevegen 1

Visste du at Stryn kommune har kartlagd og verdsett 317 friluftslivsområde i kommunen? Kartlegginga har resultert i eit kart som du finn på www.naturbase.no 

Her finn du forklaring til korleis du nyttar basen.

Kartet er ikkje eit turkart, men skal primært nyttast som eit verktøy og kunnskapsgrunnlag i den offentlege planlegginga og forvaltinga.
Vi håpar likevel at også innbyggjarar, tilreisande, lag og organisasjonar kan finne kartet nyttig.

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om stusse hekkane i samband med skulestart.

Hugs at det er bandtvang i Stryn kommune frå 1. april til 15. oktober.

Adressenummer på nokre vegar ligg no i kommunekart tilgjengeleg for innsyn. Du kan gå inn og sjå kva veg du er tilknytt og kva adressenummer du er tildelt. Du kan og sjå om det er rett tal adresser på bustaden/ eigedomen.

Stryn kommune brukar UMS varslingsløysing levert av Everybrigde Company

Arbeidet med områderegulering av Stryn sentrum går no inn i ei ny fase. 3RW arkitekter frå Bergen har fått tildelt oppdraget med å gjennomføre planarbeidet, og dei er igang med å samle informasjon og grunnlagsdata for arbeidet.

Førstehjelp er kjempeviktig og kan i mange tilfelle redde liv. På 113.no finn du informasjon og oversikt over alt innan livreddande førstehjelp. Men er du i tvil, nøl aldri med å ringje 113.

Avdeling for kommunalteknikk som til dagleg driftar kommunen sine avløpssystem, dvs. ledningsanlegg, pumpestasjonar og renseanlegg, opplever at det stadig hamnar ting i avløpssystemet som ikkje burde være der.

No er prosjektet fornying av dam Holevatnet i gang og her kjem litt informasjon om anleggsarbeidet.