Tilbod på prosjektet gravplass Nordsida kyrkje

Stryn kommune ønskjer tilbod på prosjektet gravplass Nordsida kyrkje. Frist for innlevering av tilbod er måndag 18. februar 2019 kl. 13.00.

Interesserte må sjølv registrere seg og laste ned konkurransegrunnlag her

Doffin referanse: 2019-3448171

Arbeida består av:
Utgraving og sprenging av gravplassen, etablere vatn og avløpsanlegg, kabelgrøfter og etablere ny gravplass med tilhøyrande utstyr.

Forventa byggestart 25. mars 2019.

 

Fylkesmannen i Vestland gjev investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2019. Totalt er ramma på kr. 2 300 000,- Søknadsfristen er 1. mars.

Planområdet er på om lag 2,1 daa og ligg i tilknyting til dagens bygningsmasse for tekstilproduksjon (Innvik AS) ved Morskogen. Føremålet med reguleringsendringa er å utvide delar av regulert byggjegrense for industriføremål.

Varslingsdokument for planoppstart kan du sjå på her søk på 2019002

 

Seremonidag er fredag mellom 12.00 og 15.00 i Stryn kulturhus, men Stryn kommune er fleksible på dagar, tidspunkt og stad for vigslar. Det er gratis å gifte seg innanfor ordinær opningstid og fastsett seremonistad.

Vil du lære å snakke betre norsk? Eller vil du som snakkar norsk frå før bli kjend med nye folk og nye kulturar?

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) kartlegg no om det er fare for store kvikkleireskred i Stryn, Førde, Eid, Gloppen og Naustdal kommunar. NVE driv derfor med grunnboring fleire stader i kommunen.

Frisklivssentralen har redusert kapasitet, og dermed begrensa tilbod om dagen.

Kulturmidlar skal vere ei støtte til lag og organisasjonar som driv allment kulturarbeid i Stryn kommune. Det finst to ulike tilskotsordningar: Ordinære kulturmidlar/ driftstilskot og særskilde tiltak.

Du kan i år søkje tilskot til kulturminne for åra 2019-2020. Søknadsfristen er 15. mars.

Kyrkjekontora i Stryn ligg i 2. etg i Rognehaugen 11 (tidlegare helsestasjonen). 

Kyrkjekontoret har fylgjande treffetid/ opningstid:

Måndag, onsdag, torsdag og fredag: 9- 15

Tysdag 10 - 15

Telefon: 57 87 61 80.

E-post: kyrkja@stryn.kommune.no

Stryn kyrkjelege fellesråd

Stryn kommune er ein av 6 kommunar som vart med i ei forsøksordninga med catskiing som vart opna for i 2017. Stryn kommune skal gjennomføre forsøket i Stryn Sommerski sitt alpinområde på Tystigen fram til 2024.