Oversikt over cruisebåtar i indre Nordfjord denne sommaren

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

OldenLoen er ein av norges mest populære cruisedestinasjonar med ca. 100 anløp av cruisebåtar kvart år.

 

Cruiseliste 2019

1. januar 2019 blei pakkeforløp for psykisk helse og rus innført. Pakkeforløpet gjev deg som pasient auka medverknad. Det er dine ønskje og behov som skal ligge til grunn for behandlinga og du må sjølv delta aktivt.

Stryn kommune oppdaterer årleg handlingsprogrammet som ligg ved kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Anlegg som skal søkje om spelemidlar må ligge inne i planen for å få søknadsrett. Innspel til handlingsprogrammet må vere sendt kommunen innan fristen.

 

Du kan no søkje Stryn kommune om driftstilskot, med atterhald om at det vert sett av midlar i budsjettet for 2020.

Søknadsfrist: 1. september 2019.

Ei eventuell tildeling vert vinteren 2020.

Søknadsskjema Turløyper og anlegg - tilskot til drift

Turløyper og anlegg - nye retningsliner for søknad (PDF, 411 kB)

 

 

No finn du fastlegen din i Stryn på helsenorge.no saman med andre opplysningar frå helsesektoren.

Standardforskrift for renovasjon styrer Nomil (Nordfjord Miljøverk IKS) sitt arbeid. Føreskrifta regulerer mellom anna kven som er omfatta av renovasjonsordningar og kva plikter Nomil har overfor abonnenten.

Kommunestyret vedtok å setje ned tomteprisane i Naustbakkane, Sagehaugen II, Steinset og Utvik. Søknad om tildeling av tomt må vere kome inn til Stryn kommune innan tysdag 2. juli kl 12.00. Tomtene vert tildelt etter gjeldande tildelingsreglar. Etter første tildeling vert tomtene som står att tildelt etter kvart som søknader kjem inn.

Skogfond på nett gjev deg tilgang til å sjå din eigen skogfondskonto. I tillegg til å følgje med på skogfondsmidlane du har fått, kan du også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for behandling.

For refusjonskrav som krev ekstra dokumentasjon (f.eks. kopi av fakura), er det muleg å legge dette ved i den elektroniske søknaden.

I dag onsdag 19. juni vert det starta opp med trenchingarbeid (metode for legging av rør for fiber) i vegane i Visnesbakkane, i regi av Com-Net AS. Dette i samband med etablering av fibernett i området. Bebuarane er varsla via facebook og sms, og nødetatane og Nomil er kontakta om dette arbeidet. I tillegg står der informasjonsskilt om arbeidet ved alle avkøyrsler frå fv 60. Arbeidet omfattar midlertidig stenging av vegane der arbeidet  pågår. Arbeidet i sjølve vegane er truleg ferdig i løpet av denne veka.

 

Legekontoret i Innvik er stengt pga. ferieavvikling i veke 26, 27, 28, 29 (frå og med måndag 24. juni til måndag 22. juli).

Du kan kontakte Stryn legekontor, bestille time og fornye reseptar på helsenorge.no

 

Er du hageeigar? Då er det viktig å klippe hekkar og busker inn mot vegen slik at folk ser vegen skikkeleg.