Strynehallen stengd 6. mai til 31. august

I samband med renovering av lys og golv, vert hallen stengd for trening/ aktivitet f.o.m. 6. mai t.o.m. 31. august. 

Dersom arbeidet blir ferdig før 31. august, vil kommunen sende ut melding til brukarane.

 

Edvard Nordang
avdelingsleiar kultur

Tlf 57 87 47 76 / Mob 90 83 18 17

edvard.nordang@stryn.kommune.no

12. juni skjer det i kulturhuset kl. 11.30 og 15.30. Og det handlar om framtida til alle som bur i kommunen vår. Nemleg å bruke teknologi til å gjere livet heime godt, forutsigbart og enkelt. Og det skal handle om teknologi som gjer kommunale omsorgstenester betre, tryggare og gjev større meistring og sosial deltaking.

Frå og med 2019 vert det tilskot til spreiing av husdyrgjødsel med nedfelling eller nedlegging. Tilskotet er ein del av regionalt miljøprogram i Vestland, søknadsfrist 15. oktober.

Adressenummer på nokre vegar ligg no i kommunekart tilgjengeleg for innsyn. Du kan gå inn og sjå kva veg du er tilknytt og kva adressenummer du er tildelt. Du kan og sjå om det er rett tal adresser på bustaden/ eigedomen.

Søknadsfristen for SMIL-midlar er 1. juni. I samsvar med jordbruksavtalen 2018-2019 og vedtak i formannskapet vil Stryn kommune i år prioritere tilskot til tak på eksisterande gjødsellager. SMIL: Spesielle miljøtiltak i jordbruket 

 

Det er ikkje lenger totalforbod mot å gjere opp eld utandørs i Stryn kommune grunna stor skogbrannfare.

Velkomen til temadag om førstehjelp til barn på Stryn Helsestasjon torsdag 9. mai kl 10.00 – 12.00.

Bli med på felles feiring på Nordfjordeid onsdag 8. mai. Alle er velkomne! Vi vil særskilt invitere veteranar frå internasjonale operasjonar i alle Nordfjord-kommunane til å delta på arrangementet.

Stryn kommunestyre vedtok fastsetting av planprogram i sak 033/19, 26.03.19.

Trafikktala for Loen Skylift er positive, og det er behov m.a. for auka parkeringskapasitet ved anlegget. I same plan er det aktuelt å inkludere gang/sykkelveg langs fv. 60 til Solvik. Planområdet er lokalisert frå planlagt kryss mot Leitekvia/ Rake/Oppheim og langs nordsida av fv 60 til Gjølmunna.

Stryn kommune arrangerer teoretisk jegerprøveeksamen for Stryn og Hornindal på Tonning skule måndag 6. mai kl 19.00.