Informasjon om koronavirus

Status 3.juli kl 11:05

I dag kom svaret på test av siste person frå Stryn kommune knytt til smitta sjukepleiar ved Nordfjord sjukehus. Denne testen var negativ. Status er då at ingen av dei tre nærkontaktene  frå Stryn kommune knytt til smitta sjukepleiar har fått påvist Covid-19.

Historikk:

Ein lege ved Nordfjord sjukehus testa positivt for Covid-19 fredag 26.06. Legen gjekk i karantene umiddelbart ved symptomdebut torsdag 25.06 og har ikkje vore i kontakt med pasientar etter onsdag 24.06.
I perioden 23. juni og 24.juni har denne legen vore i kontakt med fire pasientar frå Stryn kommune. Tre av desse testa negativt på Covid -19. Alle pasientane vart pålagt 10 dagars karantene. Ein person av desse fire nærkontaktane testa positivt for Covid-19 viruset 30.juni. Vedkomande har kun lette symptom, og har vore i karantene etter dette.
 

Pasientar som har vore innlagde på Nordfjord sjukehus
Ein bebuar ved Vikane omsorgssenter har vore innlagd ved Nordfjord sjukehus i perioden legen var på jobb. Denne bebuaren har ikkje blitt vurdert som nærkontakt med legen, men har likevel blitt testa for Covid -19 og vore i karantene. 30.juni kom testresultatet og testen var negativ. Vedkomande vil likevel vere i karantene i 10 dager etter utreise frå sjukehuset.

Bakgrunn:

Ein lege ved Nordfjord sjukehus testa positivt for Covid-19 fredag 26.06. Legen gjekk i karantene umiddelbart ved symptomdebut torsdag 25.06 og har ikkje vore i kontakt med pasientar etter onsdag 24.06.
I perioden 23. juni og 24.juni har denne legen vore i kontakt med fire pasientar frå Stryn kommune. Pasientane er kontakta av Helse Førde og blitt følgt opp med testing i Stryn. Desse fire pasientane er no i 10 dagars karantene.

Testresultat for desse fire pasientane:

Ein person av desse fire nærkontaktane  testa positivt for Covid-19 viruset 30.juni. Vedkomande har kun lette symptom, og har vore i karantene etter dette.

I dag 1.juli er status at alle dei tre andre nærkontaktene har testa negativt på Covid-19 viruset

Pasientar som har vore innlagde på Nordfjord sjukehus

Ein bebuar ved Vikane omsorgssenter har vore innlagd ved Nordfjord sjukehus i perioden legen var på jobb. Denne bebuaren har ikkje blitt vurdert som nærkontakt med legen, men har likevel blitt testa for Covid -19 og vore i karantene. I dag 30.juni kom testresultatet og testen var negativ. Vedkomande vil likevel vere i karantene i 10 dager etter utreise frå sjukehuset.

Sjukepleiar ved Nordfjord sjukehus - påvist Covid 19 virus

Måndag 30.06 har vi fått vite at ein sjukepleiar ved Nordfjord sjukehus har testa positivt for Covid-19. Helse Førde vurderer det til at denne sjukepleiaren har blitt smitta av legen som testa positiv fredag. Tre personar frå Stryn er vurdert som nærkontakt med denne sjukepleiaren. To av dei har testa negativt. Den siste blir testa onsdag 1. juli.

Oppmoding frå kommuneoverlegen

Denne situasjonen er ei påminning om kor raskt dette viruset smittar, også når ein ikkje har symptom. Vi er inne i ei ferietid med mykje reising på kryss og tvers av landet, og med mange både stryningar og turistar i kommunen. Eg ber dykk derfor om å halde fokus på dette:

- God avstand til andre (minst 1 meter)
- God handhygiene
- Halde seg heime ved sjukdomsfølelse

Covid-19 har ofte følgjande symptom; feber, hoste, tung pust, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle. Kontakt beredskapskontoret i Stryn for vurdering av test om ein ikkje har blitt betre dagen etter symptomdebut.

Barn under 10 år med kun lette symptom på luftveisinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre tegn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, behøver ikkje å haldast heime eller testast.

Alle som blir testa bør halde seg heime til negativt prøvesvar ligg føre OG dei er symptomfri.

I denne felles dugnaden kan vi få til ein god sommar med mykje aktivitet og glede i Stryn kommune, samtidig som vi passar på dei som er mest sårbare blant oss.


Marius Solbakken
-kommuneoverlege-

 

Saka vert oppdatert når ny informasjon ligg føre.

 

Beredskapstelefon koronavirus 57 87 49 29 måndag til fredag 09.00 - 12.00 og 14.00 - 15.00

Sentralbordet 57 87 47 00 er bemanna som vanleg i tida 09:00 -15:00.

 

Korona

Stryn omgsorgssenter og Vikane omsorgssenter

Rutine for besøk på Stryn omsorgssenter

Det er no lagt til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar under Covid-19 pandemien. Det er viktig at du som besøkande kjenner til og følgjer desse råda:

 • Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentra vil framleis vere låste. Besøket skal hentast og førast ut.

 • Omfang av besøk innandørs er avgrensa til inntil 2 personar pr pasient. Dersom det er vanskar for barn å sitte i ro, anbefaler vi besøk ute. Er barn med på besøk på rommet må foreldre/ besøkande ha ansvar for reinhald av kontaktflater som barnet har berørt.

 • Besøket er i tidsrommet 1200 – 2000 alle dagar. Det kan likevel skje at det pga av ressursmangel ikkje kan vere mulig å motta besøk i enkelte tidsrom.

 • Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptom på sjukdom, vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Du må svare nei på disse spørsmåla før besøk:

  Har du vore utanfor Norge dei siste 14 dagane?

  Har du symptom som sår hals, feber, hoste eller er uvel?

  Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?

  Er du eller nokon i husstanden i karantene?

 • Besøkande skal utføre handvask på anvist stad før besøket.

 • Besøkande skal vere på rommet til pasienten/ brukaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal.

 • Besøkande skal halde 1 meter avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd unngå fysisk kontakt med den pasienten dei besøker.

 • Pasientane kan ta i mot gåver og blomster. Det er ingen regler for dette, men det er viktig å følgje retningsliner for god handhygiene. Har du med mat skal alle utføre handhygiene før og etter maten blir servert og innteken.

 • Det blir ført protokoll over kven som har vore på besøk.
   

Rutine for besøk på Vikane omsorgssenter

 • Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentra vil framleis vere låste. Den besøkande skal vente ved besøksbenken på tunet og vert henta inn. Skal også følgjast ut igjen av personalet etter besøket .

 • Omfang av besøk innandørs er avgrensa til inntil 2 personar pr pasient. Dersom det er vanskar for barn å sitte i ro, anbefaler vi besøk ute. Er barn med på besøk på rommet må foreldre/ besøkande ha ansvar for reinhald av kontaktflater som barnet har berørt.

 • Ved utebesøk vert bebuar følgt av personalet til besøksbenken der besøket overtar ansvaret for brukaren. Ein kan då opphalde seg ved stien nede ved elva rundt trygdebustaden. Den besøkande må då ta ansvar for at bebuaren ikkje kjem i nærkontakt med andre personar.

 • Besøket er i tidsrommet 1200 – 2000 alle dagar. Dei fleste er der i 30 – 45 minutt. Om ein har behov for lengre besøk kan ein avtale det. Det kan likevel skje at det pga av ressursmangel ikkje er muleg å motta besøk i enkelte tidsrom.

 • Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptoma på sjukdom, vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Du må svare nei på disse spørsmåla før besøk:

  Har du vore utanfor Norge dei siste 14 dagane?
  Har du symptom som sår hals, feber, hoste eller er uvel?
  Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?
  Er du eller nokon i husstanden i karantene?

 • Besøkande skal utføre handvask på bebuaren sitt rom med ein gang ein kjem inn på rommet.

 • Besøkande skal være på rommet til pasienten/ brukaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal.

 • Besøkande skal halde 1 meter avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd skal dei unngå fysisk kontakt med den pasienten dei besøker.

 • Pasientane kan ta i mot gåver og blomster. Det er ingen førehandsreglar for dette, men det er viktig å følgje retningsliner for god handhygiene. Har du med mat skal alle utføre handhygiene før og etter maten blir servert og innteken.

 • Det blir ført protokoll for kven som har vore på besøk.

 

 

 

Arrangement, samlingar og aktivitetar

Hald minst 1 meter avstand:
Minst 1 meter mellom personar som ikkje er i same husstand, og maks 20 personar samla i private samanhengar. Frå og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangement på offentleg stad for inntil 200 personar.
For å hindre spreiing av koronaviruset er det innført fleire midlertidige tiltak for arrangement. Arrangørar av kultur- og idrettsarrangement, samt andre tilsvarande arrangement, må følgje reglar for tal deltakarar og halde avstand. 

Fhi om arrangement, samlingar og aktivitetar

Råd frå helsenorge.no til feiringar, samankomstar og arrangement

Helsedirektoratet forbod mot store arrangement fram til 31. august

Nasjonal tidsplan for opning av ulike aktivitetar

Serveringsstadar - sjå rettleiar frå NHO reiseliv
Campingplassar - bransjenorm for smitteverntiltak frå NHO reiseliv

I samsvar med den gradvise og kontrollerte opninga av samfunnet, har det vore relativt strenge retningslinjer for drifta av campingplassane i kommunen i samband med Covid-19.

 

Kommuneoverlegen si vurdering er gjort på bakgrunn av tilrådingar frå FHI og Helsedirektoratet. Det er framleis ein god situasjon med lite smitte i lokalmiljøet og i landet elles, og vurderinga er at det er forsvarleg å fjerne nokre av dei restriksjonane som har vore.

 
Frå tysdag 26.05.2020 er retningslinjene for campingplassane i kommunen at drifta til ei kvar tid skal vere i samsvar med NHO Reiseliv sin bransjenorm for handtering av smitteverntiltak ved norske campingbedrifter.

 

NHO reiseliv bransjenorm om handtering av smittevern på campingplassar

 

Smittevern i idretten
Vi kan kome til å trenge deg. Registrer deg som helsepersonell eller frivilleg

Folket i Stryn har dugnadsånd. I tilfelle vi skulle ha behov for ekstra ressursar,  ber vi helsepersonell som ikkje jobbar innanfor faget no, og folk med annan kompetanse om å registrere seg på skjemaet.

Helsepersonell som allereie jobbar innanfor faget må gjere sin innsats der dei allereie er.

Skjemaet for helsepersonell er til dei som har helsefagleg kompetanse ,og har kapasitet og lyst til å bli med dersom vi treng ekstra ressursar. Dei med helsefagleg kompetanse som jobbar i andre sektorar i  Stryn kommune treng ikkje registrere seg her

Registrering av helsepersonell

Registrering av frivillege

Oppdatert informasjon frå Fylkesmannen i Vestland
Informasjonsplakat om korona som kan printast ut

Du kan no søkje Stryn kommune om driftstilskot, med atterhald om at det vert sett av midlar i budsjettet for 2021. Søknader som kjem inn etter fristen vert ikkje handsama.

Søknadsfrist: 1. september 2020.

Ei eventuell tildeling vert vinteren 2021.

Søknadsskjema Turløyper og skianlegg - tilskot til drift

Turløyper og skianlegg - nye retningsliner for søknad (PDF, 60 kB)

 

 

 

Fredag 12. juni sende kommunen ut SMS til dei som er knytt til vassverk i Stryn og Loen om at dei må redusere/ avstå frå vatning i hage og bed fordi vassverka er nær sin maksimale kapasitet. Varselet gjeld framleis og er ei sterk oppmoding.

Dersom du eig over 10 dekar skogproduserande mark, har du i dei fleste tilfelle ein skogfondkonto knytt til eigedomen din. Her kan du lese meir om skogfond og skogbruk.

Det er dessverre sannsynleg at det blir skadeleg flaum i år og det er viktig at privatpersonar og beredskapsaktørar gjer det dei kan for å førebygge flaumskader. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laga desse informasjonsfilmane om kva du som privatperson kan gjere for å førebygge. Flaumtoppen kan kome i juli, det vil seie inn i ferien og etter første slått. Det er viktig å tenkje på plassering av rundballar, campingvogner og liknande.

Detaljregulering fv. 60 Hildestranda - Innvik, gang- og sykkelveg. Endring av IL1 innanfor reguleringsendring Morskogen.

Det blir arrangert teoretisk jegerprøveeksamen for Stryn på Tonning skule fredag 19. juni kl 18.00.
 

Telenor skal no bygge fibernett frå Sunde i Oldedalen til Moldreim i Utvik og i Vikalida/ Grønevik. 
Interessert? Det blir to folkemøte der får du informasjon om produkt, prisar, gjennomføring og framdrift:

• Tysdag 16. juni kl. 18.30 i Heimlund, Innvik
• Onsdag 17. juni kl. 18.30 på Olden skule

 

Måndag er det møte i kommunestyret i Tingsalen, Stryn kulturhus kl. 11.00. 

Torsdag 11. juni kl. 11.00 er det møte i Stryn formannskap i Tingsalen, Stryn kulturhus.

 

 

Kulturskulen opna for undervisning i Stryn kulturhus måndag 8. juni og fram til fredag 19. juni. Den desentraliserte undervisninga i Utvik, Innvik, Olden og Oppstryn vil halde fram digitalt desse to vekene fram til sommarferien.