Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020, kommunestyret sitt vedtak

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Kommunestyret handsama sak om Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 den 19. desember 2019. Det som er presentert her er kommunestyret sitt vedtak.

Det er gjort ei vurdering av rammevilkåra som:
• Skatt og rammetilskot
• Renter/ avdrag
• Avgifter
• Eigedomsskatt
• Endringsbehov i tenesteområda

Her kan du sjå kva økonomisk handlingsrom kommunen har i åra framover og kva prioriteringar og utfordringar vi har.

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 - digital versjon

 


Stryn kommune er glade for at budsjett og økonomiplanen no er meir tilgjengeleg for innbyggjarar, politikarar og andre interesserte. Frå og med budsjettåret 2020 gjekk vi over til å nytte Framsikt som verktøy til Handlingsdel med økonomiplan og budsjett, samt rapportering til kommunestyret.

For folkevalde inneber dette ein ny måte å orientere seg i budsjettet på. Budsjettet og økonomiplanen vert no presentert i ei web-løysing, der ein kan gå inn på dei ulike delane av budsjettet, og gå vidare inn i dei ulike rammeområda. Sjølv om budsjettet no vil innehalde meir detaljinformasjon på einingsnivå, er det viktig å hugse at dei politiske vedtaka vert gjort på rammenivå.

 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 (PDF, 7 MB)

 

 

Velkomen til Møteplass tysdag 4. februar på Eid Rådhus kl. 18.00. Møteplass er eit likeverdig møte med gjensidig læring mellom pårørande til familiemedlemmer med psykiske utfordringar og fagfolk.

Stryn kommune vil komande halvår tilby fleire ICDP-foreldregrupper. International Child Development Programme (ICDP) er eit enkelt, helsefremmande og forebyggande program som har som mål å styrke omsorg og oppvekst for barn og unge. Her lærer du kva barn behøver for å få god sjølvkjensle, og korleis du som vaksen kan få ein betre relasjon til barnet ditt.

Då Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner slo seg saman til Vestland fekk alle kommunane tildelt nye kommunenummer. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som har fastsett dei nye kommune- og fylkesnummera. 1. januar gjekk Stryn frå kommunenummer 1449 til 4651. 

Har du gamle tankar du vil bli kvitt? Hugs at det er forbode å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming frå 1. januar 2020.

Dei kommunale kontora i Tonningsgata 4, i Stryn sentrum held ope kl. 09.00 – kl. 15.00 fredag 27. og måndag 30. desember. Første arbeidsdag i 2020 er torsdag 2. januar.

Ungdommens kulturstipend for 2019 gjekk til diskoskastaren Steffen Melheim for strålande innsats innan friidrett. Han fekk utdelt diplom og stipend på kr 15.000 under julemiddagen til Stryn kommunestyre torsdag 19. desember.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillege frå Røde Kors omsorg arrangerer dans på Stryn omsorgssenter ein gong i månaden. Både spelemannslaget Fjelljom og trekkspelgruppa er i sving og det er topp stemning. Alle kosar seg, det er både sosialt, god trim og mykje glede med musikk og dans. Her hjelper frivillige frå Røde Kors omsorg til på dansen og folk svingar seg både i rullestol, med rullator og på to bein.

Torsdag er det møte i kommunestyret i Tingsalen, Stryn kulturhus kl. 12.00. 

Vil du hjelpe nederlandske Marieke med spørjeundersøkinga? Ho er masterstudent i samfunnsgeografi og prøver å skaffe innsikt i kva faktorar som gjer til at du føler deg heime i Sogn og Fjordane. 

Vegen til Rake og Oppheim er stengt i dag pga reparasjon av vasslekkasje. Det er usikkert når vatnet blir påsett igjen og vegen vert opna for trafikk, men det blir truleg i ettermiddag.