Riksveg 15 over Strynefjellet, informasjon frå Statens vegvesen

På nettsida til Statens vegvesen kan du følgje planlegginga av ny tunnel over Strynefjellet. Utgreiinga skal gje ei brei fagleg vurdering av interesser knytt til transportsystemet over Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger.

Målet for arbeidet med konseptvalutgreiinga (KVU) har vore:

  • Å kartlegge behov knytt til transportsystemet i korridoren over Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger. Transportsystemet for denne korridoren vil samtidig verte halde opp mot andre aktuelle aust-vest-samband for den trafikken det gjeld (E39 + E16/rv. 5–rv. 7, E134 o.a.).

  • Å avklare aktuelle konsept for transportsystemet i korridoren.

  • Å vurdere grad av måloppnåing for dei ulike konsepta.

  • Å gjere greie for transportmessige og samfunnsøkonomiske verknader av dei ulike konsepta.
     

Informasjon frå Statens vegvesen

Torsdag er det kommunestyremøte i Tingsalen, Stryn kulturhus. Det blir direktesending frå møtet kl 11.30. Formannskapsmøtet som var planlagt same dag er avlyst. Neste formannskapsmøte er måndag 28. november kl. 11.00.

Ønskjer du å bli ein endå betre omsorgsgjevar for barnet ditt? Gjennom ICDP foreldregrupper kan du møte andre foreldre for å utveksle erfaringar. Som foreldre har alle mange gleder, men naturleg nok også utfordringar. I ein travel kvardag kan det vere lite tid til å tenkje over korleis vi er som foreldre og ikkje minst kor viktige vi er for barnet vårt. 

Kommunen ønskjer forslag frå dei ulike bygdene til vårrydding i 2023. Dette gjeld både tidspunkt, størrelse på container, eller om du har andre gode forslag til å rydde best og mest mogleg i bygda vår.

I dag skal Stryn formannskap ha møte i Tingsalen, Stryn kulturhus med møtestart kl. 11.  Det blir direktesending frå møtet på KommuneTV.

Velkomen til Møteplass torsdag 1. desember. Møteplass er eit likeverdig møte for gjensidig læring mellom pårørande til familiemedlemmer med psykiske utfordringar og fagfolk.

Serviceskyss er eit transporttilbod i Sogn og Fjordane som er ope for alle, og tilrettelagd for alle. Ordninga var tidlegare kjent under namnet seniorskyss.

Siste analyser av drikkevatnet viser god hygienisk kvalitet, påbod om koking av drikkevatn i Stryn sentrum, som vart innført 10. november gjeld ikkje lenger.

NVE har sendt ut varsel at flaumfaren er heva til raudt nivå for indre og midtre delar av Vestland fylke. Lenkje til varsel på varsom.no Stryn kommune oppmodar folk om å la bilen stå fredag kveld og natt til laurdag, grunna mykje regn og høgare risiko for flaum og skred. Det ser ut til å bli særlege nedbørsmengder i Oldedalen, men heile Stryn kommune får mykje nedbør.

 

I år kan du ta fredagstacoen i kulturhuset 11. november frå kl 15.00. Etter det går det slag i slag med mykje kulturelt påfyll utover kvelden. Alt programmet, også konserten med DamJam på Visnes Låve, er gratis. Kulturavdelinga håpar alle stryningar, store som små, tek turen og får med seg det varierte programmet kulturnatta byr på i år!

Kommunedirektøren forklarar Handlings- og økonomiplanen på overordna nivå, samt status og utfordringar Stryn kommune står ovanfor. Årets arbeid med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 har vore prega av at det blir stadig strammare økonomiske rammer. Prioriteringane blir tøffare, og ein må no meir enn før, gjere vedtak som kan gå ut over andre gode tiltak. Det er gjort eit grundig arbeid i administrasjonen, i fleire rundar, for å sjå på moglegheiter for innsparing. Takk for godt arbeid til alle.