Budsjett 2024, økonomiplan 2024 - 2027 kommunestyret sitt vedtak

12. desember 2023 gjorde kommunestyret endeleg vedtak om budsjett 2024 og økonomiplan 2024 -2027.

1.    Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027

Framlegg til «Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027» for Stryn kommune blir godkjent, med dei føringane og premissa for kommunen sin tenesteproduksjon som går fram av dokumentet.

2. Driftsrammer

2.1. Driftsbudsjett 2024

Driftsbudsjett for 2024 blir vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt framlegg i «Løyvingsoversikt drift etter §5-4 første ledd» («1A Løyvingsoversikt – drift»).

2.2. Bevilgningsoversikt tenesteområde

Netto bevilgningar til sektorane blir vedtekne i samsvar med kommunedirektøren sitt framlegg i «Løyvingsoversikt drift etter §5-4 andre ledd» («1B Løyvingar – drift»).

Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele midlar frå overordna ansvar, inkludert statlege tilskot og lønsreserven, på dei enkelte tenesteområda.

Ordførar får fullmakt til å disponere formannskapet sin konto «Til disposisjon for formannskapet».

3.    Investeringsrammer

Investeringsbudsjettet for 2024 blir vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt framlegg i «Løyvingsoversikt investering etter §5-5 første ledd» («2A Løyvingsoversikt – investering»).

Oversikt over dei enkelte investeringsprosjekta kjem fram i «Investeringar i økonomiplanen», samt kapitla for tenesteområda.


4.    Skatt

Skatt på inntekt og formue for 2024 blir skriven ut etter maksimalsats fastsett av Stortinget.

5.    Lån

For 2024 blir det gjeve fullmakt til følgjande låneopptak («Løyvingsoversikt investering etter §5-5 første ledd» / «2A Løyvingsoversikt – investering»):

i.    Lån til finansiering av eigne investeringar, inntil MNOK 141,5
ii.    Lån til sjølvkostområda, inntil MNOK 26,1
iii.    Lån til vidareformidling, inntil MNOK 7,0

Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovannemnde lånerammer

 

Driftstiltak:

 

• Løyving  • Sum  • Finansering
• Demenskoret i Stryn  • 15.000  • Bruk av disposisjonsfond
• Tilsetje fritidskoordinator  • 250.000  • Forventa auka utbytte i selskap der kommunen har eigarskap
• Handlingsrom for kommunedirektør for utforutsette tiltak  • 700.000  • Forventa auka utbytte i selskap der kommunen har eigarskap
• Nordfjordakademiet «Finn superkreftene» Sommarskule  • 50.000  • Bruk av disposisjonsfond


Dersom utbytte frå selskap som kommunen har eigarinteresser i vert lågare enn forventa, blir tiltaka finaniert ved bruk av dispoisjonfond.

Verbalframlegg:
•    Tilrettelagde bustader. Ein treng å greie ut behov i 2024. Vi har ei aldrande gruppe menneske med ulike funksjonshemmingar og ei personalgruppe som skal stå lenger i jobb. For å ivareta både dei som treng hjelp med sine behov og HMS for tilsette, treng vi å satse på bustader som er individuelt tilrettelagd.

•    Randabygd kyrkje: tetting av tak sakrestiet. Kommunestyret ber kommunedirektøren å sjå etter løysing for tetting av tak om økonomi tillet dette. Alternativet kostar mykje meir med framtidig store kostnader.

•    Dagtilbod for demente: Personar med demens opplever tilgang til relevant og tilpassa dagtilbod og aktivitetstilbod. Tilbod: Auke dagtilbodet til 5 dagar pr veke .Fristen er sett til økonomiplanperioden. Difor ber vi om at det ved evalueringa av planen våren 2024 vert sett i gang eit arbeid for å utgreie dagtilbodet i Stryn og Vikane slik at det kan takast med i budsjetthandsaminga for 2025.

•    Tonning skule: Det vert i løpet av 1. halvår 2024 lagt fram sak for kommunestyret, via utval for oppvekst - med mål om å lage ein framdriftsplan for snarleg utviding av romkapasiteten på Tonning skule.

•    Samarbeid SFO, kulturskulen, lag og organisasjonar. Kartleggje synergiar av eit tettare samarbeid mellom SFO, kulturskulen, lag og organisasjonar.

•    Kreftkoordinator. Kartleggje behov og moglegheiter for tilsetting av kreftkoordinatar i god tid før 2025 budsjettet.

•    HUXE kompetansehub ved Stryn vidaregåande skule. Stryn kommune tar eigarskap til framdrifta i prosjektet.

•    Administrasjonen tar ein gjennomgang av ikkje lovpålagte tenester og legg desse fram for kommunestyret i god tid før 2025 budsjettet.

•    Drift av Kulturhuset. Kommunestyret får framlagt sak iløpet av 2024 på konsekvensar og moglegheiter for dagleg leiar å ta ansvar for eigne budsjett og drift av kulturhuset.

•    Bankforbindelse i Stryn. Administrasjonen innhentar tilbod frå bankane som er lokalisert og har sin filial i Stryn for å sjå om kommunen skal skifte bank.

•    Administrasjonen skal kome tilbake til kommunestyret med ei sak om vognstall ved Vikane barnehage avd. Utvik snarast. Kostnader til dette prosjektet skal omdisponerast frå post behov for vedlikehald av kommunale boligar.

•    Parkering ved kyrkjene i Olden. Administrasjonen skal sjå etter ei løysing mtp parkering ved kyrkjene i Olden, finne aktuelle områder til dette formålet.

•    Samarbeid om tenesteproduksjon i Nordfjord. Administrasjonen ser på moglegheitene for samarbeid om tenesteproduksjon i Nordfjord og legg dette fram for kommunestyret iløpet av 2024
 

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 kommunestyret sitt vedtak