Drop in vaksinering mot influensa og korona

Det er sett opp ekstra vaksindag 9.november i Stryn.  Vi vaksinerer både mot korona og influensa.

Korona og influensavaksinering:

Torsdag 9. november Stryn kulturhus kl 09.00 – 14.30.

Influensavaksinen kostar kr 200,- og kan betalast på vipps nr 767959.
Koronavaksinen er gratis.

 

Målgrupper for influensavaksine

Risikogrupper:

Følgjande personar har auka risiko for alvorleg sjukdom og død ved influensasjukdom, og anbefalast derfor influensavaksine:

• Bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheimar

• Alle frå fylte 65 år

• Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om influensavaksine

•  Prematurt fødde barn, særleg barn fødde før veke 32 i svangerskapet, frå 6 månadar (kronologisk alder) til 5 år

• Barn og vaksne med:

o kronisk lungesjukdom (inkludert astma)

o kronisk hjarte-/karsjukdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk), spesielt personar med alvorleg hjartesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.

o diabetes mellitus, type 1 og 2

o kronisk leversvikt

o kronisk nyresvikt

o kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft

o nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (f. eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

o svært alvorleg fedme (KMI over 40)

o annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (til dømes personar med medfødde kromosomavvik, genetiske syndrom og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert annan stad)

Andre målgrupper:

I tillegg er influensavaksine til følgjande grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

• Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstenesta som har nær kontakt med pasientar ved behandling eller pleie

• Personar som bur saman med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

• Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser

• Saneringspersonale og andre som jobbar med mistenkt eller bekrefta influensasjuk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. Hensikten med å tilby sesonginfluensavaksine til denne gruppa er å redusere sannsynligheita for samtidig smitte med både fugleinfluensavirus og sesonginfluensavirus. Ein slik dobbelt smitte kan ein svært sjelden gong føre til at arvematerialet frå virusa blandar seg så det oppstår nye virustypar med nye eigenskapar. Sesonginfluensavaksinen beskyttar ikkje mot fugleinfluensavirus.