Handlings- og økonomiplan 2024-2027, budsjett 2024

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett og økonomiplan skal no til politisk handsaming

Ulike politiske utval skal kome med sine innspel til budsjett og økonomiplan.  Formannskapet skal så kome med si innstilling og deira framlegg skal leggast ut til offentleg høyring i 14 dager. Det er kommunestyret  som gjer endeleg vedtak, det skjer i møte 12.desember

Handlings- og økonomiplan 2024-2027,  budsjett 2024