Informasjon til abonnentar av vass- og avløpstenester i Stryn kommune

Vassforsyning.

Stryn kommune vil starte opp arbeidet med ferdigstilling, opprydding og oppussing av arbeidet med oppgradering av dammen ved Holevatnet så snart snøen er vekke. Det vil då bli anleggstrafikk i området.

Informasjon til abonnentar av vass- og avløpstenester i Stryn kommune

 
Stryn kommune innførte i 2019 forbod mot vatning og unødig bruk av vatn i samband med ombyggjing av dammen ved Holevatnet. Forbodet gjaldt abonnentar til Stryn vassverk, dvs. Stryn sentrum med nærområder og abonnentar på linjene ut mot Ulvedal/Blakset.

Dette vatningsforbodet vert frå og med 18. mai 2020 oppheva

 

Avløp og spillvatn – påminning.

Avdeling for kommunalteknikk som til dagleg driftar kommunen sine avløpssystem, dvs. ledningsanlegg, pumpestasjonar og renseanlegg, opplever at det stadig  hamnar ting i avløpssystemet som ikkje burde være der. Det kan være leiker, filler, moppar, q-tips, bind, våtserviettar, matavfall, fett, bleier, osv. Dette er ting som ABSOLUTT IKKJE skal i toalettet for så å hamne i avløpssystemet. Filler, leiker, bleier m.m. er utfordrande å få i pumpestasjonar der pumpehjula vert blokkerte og avløpspumpene vert øydelagde. Q-tips er eit stort problem i ventilar der dei kan hindre ventilane å stenge skikkeleg. Avløpspumper kostar mellom 30.000,- og 100.000,- kr. alt etter storleik. Alle kostnadar med vedlikehald av avløpssystemet inklusive rør, pumpestajonar og renseanlegg vert ført tilbake til abonnentane etter sjølvkostprinsippet. Kommunen ber difor alle sine avløpsabonnentar om å sjå til at kun det som skal i toalettet, hamnar der. Dette skal du ikkje kaste i toalettet:

– Feitt
– Q-tips
– Hår
– Flytande stearin
– Bind
– Bleier
– Bomull
– Klutar
– Våtserviettar
– Pussegarn
– Olje og oljeprodukt
– Løysemiddel
– Tynnar
– Måling/beis
– Fotovæske
– Fargestoff og kontaktlim

 

Kun tiss, bæsj og talettpapir skal i toalettet, sjå denne lenkja for do-vett-reglar: http://dovett.no/#donts

Oslo vann og avløp sin informasjonskampanje: https://www.dinside.no/bolig/det-er-bare-tre-ting-som-skal-i-toalettet/61210229

 

For other languages, check this out: https://doguiden.no/languages/