Kommunen har vedteke ny tømefrekvens for tette tankar

Tanken må tømast minst kvart fjerde år. Utan tilbakemelding frå anleggseigar blir tanken tømt årleg. Ønskjer du å endre tømefrekvens? Send inn skriftleg ønskje på postmottak@stryn.kommune.no

  1. Tette tankar skal tømast regelmessig i regi av kommunen. Minst kvart fjerde år.
  2. Anleggseigar er sjølv ansvarleg for å plassere tøming av tank med rett intervall. Utan tilbakemelding frå anleggseigar blir tanken tømt årleg. Ønska tømefrekvens skal sendast inn skriftleg på postmottak@stryn.kommune.no
  3. Ekstra tømingar utanom det faste intervallet bestillast direkte til tømeselskap, og kostast av anleggseigar.
  4. Ved gjentatt ekstratøming skal tømeintervall vurderast.
  5. Anleggseigar er ansvarleg for at anlegget er tett til ei kvar tid.
  6. Alt slam ved tøming av tank skal leverast til godkjent mottak.

 

Tømefrekvens for tette tankar, kommunestyrevedtak 18. september 2018 (PDF, 281 kB)