Kompetansesenter mot seksuelle overgrep

Nok. Sogn og Fjordane er eit tverrfagleg lågterskel og gratis hjelpetilbod til utsette for seksuelle overgrep og deira pårørande. Kompetansesenteret er også ein fagressurs som tilbyr rettleiing og undervising til skuleklassar, lærarar, helsepersonell og andre fagpersonar. 

Tilbodet er gratis og inneber blant anna einesamtalar, juridisk rettleiing, konsultasjon og rettleiing i einskildsaker og førebyggjande arbeid i kommunane

Les meir om senteret på noksognogfjordane.no


Kontaktinformasjon
Nok. Sogn og Fjordane, Hornnesvegen 1, 6809 Førde
Tlf: 57 72 10 70 / 948 92 823
E-post: post@noksognogfjordane.no