Møte i formannskapet 30. november 2020

Formannskapet ser at det i samband med budsjett og økonomiplan er behov for eit ekstra møte 30. november.

På møtet den 30. november skal formannskapet vedta sitt framlegg til "Godkjenning av handlings - og økonomiplan 2021 - 2024 og budsjett 2021" 
Etter reglane i kommunelova skal dette leggast ut til offentleg høyring i 14. dagar før endeleg handsaming i kommunestyret. 

Endeleg vedtak i sak "Godkjenning av handlings - og økonomiplan 2021 - 2024 og budsjett 2021"  skjer i kommunestyret 17. desember.