Retningsliner for tilskot til skogsvegbygging

Skal du byggje skogsbilveg eller traktorveg som utløyser skog, kan du søkje om tilskot, men du må vere budd på både å vedlikehalde vegen og innfri krav om planting etter hogst.

Fylkesmannen i Vestland har innført nye overordna retningsliner for tilskot til skogsvegbygging, og dette er hovudpunkta:

Krav

 • Tilskot vert kun gjeve til vegar til private og offentlege skogar over 10 dekar, og der det er planar om å drive eit uthaldande skogbruk.
 • Bygginga/ombygginga av vegen skal vere godkjend av kommunen, jf. forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.
 • Det må vere utarbeida ein byggeplan som er godkjend av kommunen.
 • Kostnadane med vegen skal vere kjend før det vert søkt om tilskot.
 • Søknad om tilskot skal sendast til fylkesmannen før arbeidet med vegen vert sett i gong.
 • Veglina skal vere stukken i marka og godkjend av kommunen.
 • Vegen skal byggast etter gjeldande normalar for skogsvegar.
 • For større fellesanlegg skal det vere skipa veglag.
 • Det vert normalt ikkje gjeve tilskot til skogsvegar der anleggskostnadane er under 30 000 kr.
 • Det vert normalt ikkje gjeve tilskot til «enkle vegar» og enkle traktorvegar i vegklasse 8.

Prioritering

 • Vegar som er bygde/ombygde i samband med å ta ut vindfallhogst vert prioriterte.
 • Vegar bygde som sams tiltak etter jordskiftelova, eller større fellesanlegg med mykje hogstmoden skog og store produktive skogareal vert prioriterte.
 • Bilvegar og ombygging til bilveg vert prioritert.

Satsar

 • Tilskot til traktorvegar vil normalt ligge mellom 25-45 %
 • Tilskot til bilvegar vil normalt ligge mellom 30-60 %
 • Ekstra tilskot ved bruk av godkjend vegplanleggar vil normalt ligge mellom 2-10 %

Vilkår

 • Vegar som har motteke tilskot skal haldast vedlike i same standard som vegen opphavleg var bygd i. Vedlikehaldsavtale skal vere signert før tilskot vert utbetalt.
 • Det skal utarbeidast ei oversikt over korleis areala som vert løyst ut av vegen er tenkt nytta.
 • Areal som vert hogge skal tilfredsstillande foryngast, jf. første kulepunkt under «krav».
 • Normalt vert det sett vilkår om nyplanting av gran tilsvarande eitt dekar for kvar 5000 kr. gjeve i tilskot.
 • Tilskot som ikkje er nytta når byggjefristen går ut, vert trekt inn.