Stryn kommune - reknskapsrapport pr 31. august 2023

I tertialrapporten gjer kommunen greie for økonomisk status pr 31. august 2023.

Tertialrapporten ligg no til politisk handsaming i formannskap og kommmunestyre.

Tertialrapport pr 31. august 2023