Tilskot til drenering av jordbruksjord, grøfting

Gjeld tilskot til drenering av tidlegare grøfta jordbruksareal og planerte areal.

Kven kan søkje?

Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta, kan søkje om tilskot. Det kan også gjevast tilskot til eigar av jordbruksareal som er utleigt. For planerte areal kan det i tillegg gjevast tilskot til areal som ikkje tidlegare er grøfta.

 

Informasjon og søknadsskjema