Tilskot til tiltak i beiteområde

Formålet med tilskotet er å legge til rette for best muleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremje fellestiltak i beiteområda. Søknadsfrist for 2024 er 4. mars.

Generelt kan det gjevast tilskot til alle typar tiltak som fremjar beiting i eit område, men i hovudsak skal tiltaka vere stasjonære.

Døme på aktuelle tiltak:

• Beitebruksplan

• Sanke- og skiljeanlegg

• Bruer dimensjonert for dyr og folk

• Sperregjerde for å sikre at dyr ikkje kjem inn i farleg område

• Gjetarhytter/sankehytter

• Elektronisk overvakingsutstyr

Beitelag sender søknad om tilskot til kommunen.


Søknadsfrist er 4. mars 2024.

Hugs nødvendige vedlegg, som kart og løyver mm.
 

Tilskot til tiltak i beiteområde, søk her

Gjeld tilskot til tiltak som bidreg til å legge til rette for best muleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda.

Retningslinjer for tildeling av tilskot til tiltak i beiteområde 2021-2025 Stryn kommune