Varsel om oppstart av detaljregulering for Kupegrova hyttefelt

Det blir no starta privat detaljregulering for Kupegrova hyttefelt, vest for Randastøylen, i Stryn kommune. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustadar. Frist for innspel er 4. mars 2019.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla oppstart av detaljregulering for Kupegrova hyttefelt vest for Randastøylen i Stryn kommune. 


Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustader. Planarbeidet er i samråd med kommunen vurdert til å ikkje utløyse krav til konsekvensutgreiing.


Planområdet er avgrensa til gbnr 167/35 og er om lag 16,4 daa stort. Området er i kommuneplanen sin arealdel avsett til fritidsbustader.

For å sjå dokumenta gå inn på planregisteret, søk på planId 2019004.


Spørsmål eller innspel til planarbeidet skal sendast til:
Aaland Arkitektkontor AS, Tonningsgata 42, 6783 Stryn eller
e-post: post@aalark.no

Frist for innspel er sett til 4. mars 2019.