Alkohol


Sal og skjenking av alkohol kan berre skje på grunnlag av tildelt løyve. Det same gjeld engrossal og tilvirking.

Ordinære sals- og skjenkeløyve vert tildelt av kommunen for inntil fire år av gongen og følgjer kommunestyreperioden.
Når nytt kommunestyre er på plass etter valet, gjer det vedtak om Rusmiddelpolitisk handlingsplan for komande 4-årsperiode. Her inngår retningsliner for kommunen si løyvetildeling, for sals- og skjenketider, for kontrollen med at regelverket i alkohollova vert etterlevd m. m.

Det er helse- og sosialadministrasjonen som har ansvar for sakshandsaming av løyvesakene.
Det vert innhenta uttale frå politi, skatte-og avgiftsmynde m. m.
Søknad om ordinære sal-og skjenkeløyve vert først handsama av helse- og sosialutvalet før endeleg avgjerd i formannskapet. Løyvetildeling omfattar også godkjenning av styrar og avløysar. Løyve vert tildelt eigar av verksemda og er knytt til definert lokale.

Søknader om ambulerande løyve vert avgjort administrativt.
Søknader om løyve ved einskilt høve har søknadsfrist 3 månader i førevegen og følgjer ordinær saksgang via helse- og sosialutvalet til formannskapet.

For å få ordinært skjenkeløyve er eit krav at det er tildelt serveringsløyve og at styrar og avløysar har dokumentert godkjent kunnskapsprøve i alkohollova.

Kunnskapsprøva i Alkohollova er ei lovpålagd prøve for sals- og skjenkestyrar/ stadavløysar for sals- og skjenkeløyva i kommunen.

Avd. for service og kommunikasjon i Stryn kommune er ansvarleg for å avhalde Kunnskapsprøva i Alkohollova. Det vert avsett 1 time. I likskap med Etablerarprøva i Serveringslova er dette også ein fleirvalsprøve. Prøva består av 21 spørsmål, av dei må kandidaten ha minst 16 rette for å bestå.

Kandidaten må setje seg inn i Alkohollova og Alkohollova sine forskrifter, og får ingen hjelpemiddel under prøva. Det vert ikkje høve til å ta prøva i veke 28, 29 og 30 pga ferieavvikling.

Verksemda er pliktig å melde frå om bygningsmessige endringar av skjenkearealet, om endringar av driftskonsept og om endringar i eigarsamansetnad. Ved større endringar må du søkje på nytt og få nytt skjenkeløyve. Ved skifte av styrar og avløysar må du ha ny godkjenning frå kommunen.
 

Søknad om skjenkeløyve

 

Gjeldande lovverk:

Kommunedelplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 (PDF, 2 MB)

Alkohollova med kommentarar

Alkoholforskrifta med kommentarar

Det kan gjevast løyve til skjenking av alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2 ved einskilt høve til arrangement i t.d. grendahus og idrettshallar.

Ambulerande løyve til slutta lag.