Koordinerande eining (KE) i Stryn kommune

Koordinerande eining samordnar tenester for brukarar som har to eller fleire tenester frå kommunen.

Koordinerande eining:

 • skal ha oversikt over tenester som eksisterer i Stryn kommune

 • formidle kontakt med dei som er aktuelle for deg

 • er ein stad å vende seg til for deg som mottek tenester, tenesteytarar og samarbeidspartnerar

 • sikre at dei ulike tenestane du får fungerer saman

 • at du får vere med å bestemme kva som er det beste for deg


Personar dette kan vere aktuelt for:

 • som på grunn av skade eller sjukdom har eit brått fall i evna til å fungere i dagleglivet

 • som treng hjelp frå fleire tenesteområde for å kunne fungere optimalt

 • som har gradvis fall i funksjonsevne over lengre tid

 • med medfødt funksjonssvikt

 • med fysiske, psykiske eller sosiale vansker som treng hjelp til å planlegge/ meistre nye situasjonar i livet

Har du behov for langvarige og koordinerte tenester, kan du å få utarbeidd ein individuell plan. Det vert då oppnemnt ein koordinator for dine tenester.


Tenestene skal vere

 • ut frå brukaren sitt behov

 • samordna, tverrfagleg og planmessig

 • i/nær brukaren sitt vande miljø

 • meiningsfulle for brukaren

Kontakt

Kontaktpersonar i koordinerande eining

 

Fysisk rehabilitering (Leiar for KE), Avd. leiar for fysio- og ergoterapitenesta  Tlf: 57 87 69 31 

 

Habilitering, Einingsleiar for funksjonshemma   Tlf: 450 77 044

 

Helsestasjon, Leiande helsesjukepleiar  Tlf: 57 87 69 91

 

PPT, Avdelingsleiar   Tlf: 57 87 47 00

 

Rus/ NAV, Representant frå NAV - kommune   Tlf: 57 01 59 38

 

Psykisk helse og rus  Tlf: 99 28 86 05

 

Pleie og omsorg, Områdeleiar ved Stryn omsorgssenter   Tlf: 57 87 69 50

 

Pleie og omsorg, Områdeleiar ved Vikane omsorgssenter   Tlf: 57 87 35 50