Koordinerande eining (KE) i Stryn kommune

Koordinerande eining samordnar tenester for brukarar som har to eller fleire tenester frå kommunen.

Koordinerande eining:

 • skal ha oversikt over tenester som eksisterer i Stryn kommune

 • formidle kontakt med dei som er aktuelle for deg

 • er ein stad å vende seg til for deg som mottek tenester, tenesteytarar og samarbeidspartnerar

 • sikre at dei ulike tenestane du får fungerer saman

 • at du får vere med å bestemme kva som er det beste for deg


Personar dette kan vere aktuelt for:

 • som på grunn av skade eller sjukdom har eit brått fall i evna til å fungere i dagleglivet

 • som treng hjelp frå fleire tenesteområde for å kunne fungere optimalt

 • som har gradvis fall i funksjonsevne over lengre tid

 • med medfødt funksjonssvikt

 • med fysiske, psykiske eller sosiale vansker som treng hjelp til å planlegge/ meistre nye situasjonar i livet

Har du behov for langvarige og koordinerte tenester, kan du å få utarbeidd ein individuell plan. Det vert då oppnemnt ein koordinator for dine tenester.


Tenestene skal vere

 • ut frå brukaren sitt behov

 • samordna, tverrfagleg og planmessig

 • i/nær brukaren sitt vande miljø

 • meiningsfulle for brukaren

 

Søk her:

Søknad om koordinator, barnekoordinator og individuell plan (PDF, 223 kB)

Skriv ut søknaden, fyll ut og send den til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.

Kontakt

Kontaktpersonar i koordinerande eining


Leiar for Koordinerande eining
Einingsleiar Miljø og velferd 
Tlf: 934 46 790

Nestleiar helse og sosial
Tlf: 996 10 454

Nestleiar oppvekst
Tlf: 911 29 033