Koordinerande eining

Koordinerande eining består av einingsleiar miljø og velferd (leiar), nestleiar helse- og sosial og nestleiar oppvekst.

Koordinerande eining:

 • Kontaktpunkt for deg som mottek tenester, tenesteytarar og samarbeidspartnarar
 • Har oversikt over dei ulike tenestene i kommunen og tek i mot spørsmål
 • Samordnar tenestene for deg som har to eller fleire tenester frå kommunen, og skal sikre at dei ulike tenestene du får fungerer saman
 • Kan hjelpe deg å vurdere kva tenester som er aktuelle for deg og formidle kontakt
 • Har ansvar for oppnemning av koordinator og barnekoordinator og vurderer behov for individuell plan

 

Koordinerande eining kan vere aktuelt for deg som:

 • På grunn av skade eller sjukdom har eit brått fall i evna til å fungere i dagleglivet
 • Treng hjelp frå fleire tenesteområde
 • Har gradvis fall i funksjonsevne over lengre tid
 • Har medfødt funksjonssvikt
 • Har fysiske, psykiske eller sosiale vanskar og treng hjelp til å planlegge/ meistre nye situasjonar i livet

   

Koordinator, barnekoordinator og individuell plan:

 • Dersom du har eit langvarig behov for koordinerte tenester har du rett på koordinator og individuell plan. Koordinator bidreg til samordning av tenestetilbodet, innkalling til ansvarsgruppemøter og framdrift i Individuell plan.
 • Koordinator vert oppnemnt av koordinerande eining i samråd med deg.
 • Barn/unge med alvorleg sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne, med langvarig behov for koordinerte tenester, har rett på tenesta barnekoordinator og individuell plan
 • Ordningane skal bidra til at tenestemottakarar med behov for fleire tenester skal få eit heilskapleg tenestetilbod. Kommunen pliktar å syte for at tenestene er koordinerte, samanhengande, tverrfaglege og tilpassa dine behov.
 • Det er koordinerande eining som tek avgjerder når det gjeld tenestene barnekoordinator, koordinator, individuell plan. Du har klagerett på avslag om barnekoordinator/koordinator og individuell plan. Klagen skal sendast til koordinerande eining.

 

Søk her:

Søknad om koordinator, barnekoordinator og individuell plan

 

 

Her kan du lese meir om koordinator, individuell plan og barnekoordinator:

Helsedirektoratet Individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet barnekoordinator