Brukar- og pårøranderåd Stryn omsorgssenter

Gjennom brukar- og pårøranderåd kan brukarar og pårørande påverke innhald og kvalitet på tenesta brukarane mottek frå kommunen.  Brukar- og pårøranderåd er òg eit rådgivande organ for einingsleiar.

Eit brukar- og pårøranderåd består av 3 representantar for bebuarar på omsorgsentra, i tillegg til ein vararepresentant. 

Ein pårørande skal veljast som leiar for rådet. Einingsleiar deltek på møta saman med 1-3 tilsette etter behov.  Einingsleiar er sekretær for rådet.

Representantar for bebuarane blir valde for 2 år om gangen. 

 

Leiar i Stryn brukar- og pårøranderåd er
Olga Johanne E. Frøholm olgafroholm@gmail.com

 

 

Retningslinjer for brukar- og pårøranderåd ved Stryn og Vikane omsorgsenter (PDF, 692 kB)

Artikkelliste