Reglar for taksering

For å få mest mogleg lik handsaming i eigedomsskattetakseringa, har Sakkunnig nemnd vedteke Retningslinjer for synfaring og taksering (PDF, 126 kB). I retningslinene finn du sjablongprisar og vurderingar som spelar inn på indre og ytre vurderingsfaktor med meir.

Sonekart (PDF, 8 MB) viser kva sone eigedomane ligg i.

Her finn du kart over eigedomane i Stryn sentrum (PDF, 7 MB) som skal ha tomtepris 250 kr/m² og + 0,1 i ytre faktor.

Rammer for forvalting av eigedomsskattelova (PDF, 152 kB)

Målereglar (PDF, 497 kB), her finn du meir kva som ligg til grunn ved utrekning av areal og definisjon av etasjane.

Eigedomsskattevedtekt for Stryn kommune (PDF, 2 MB)

Lovgrunnlag: Eigedomsskattelova