Attraktive tettstadar

Attraktive tettstadar er viktige for å oppretthalde busetjinga i alle delar av kommunen. Nærleik til naturen er ein viktig kvalitet for innbygarane, men det er også viktig med attraktive tettstadar som tilbyr møteplassar, tenester og gode opplevingar. Kommunen har ei viktig rolle ved å ta initiativ og tilrettelegge for gode prosessar i dette arbeidet. Det er gjennomført fleire tettstadsprosjekt med mål om best mogeleg bruk av areala i sentrumsområda, avdekke arealbrukskonfliktar, og legge grunnlag for utvikling av attraktive sentrumsområde.   

Artikkelliste