Tettstadsprosjekt for Innvik og Utvik

Rapportane Konsept for utvikling av sentrumsområde i Innvik og Konsept for utvikling av sentrumsområde Utvik er no ferdigstilt av 3RW arkitektar, på oppdrag frå Stryn kommune. Rapportane er ein del av grunnlaget for kommunedelplan for Vikane.

Målet med tettstadsprosjekta har vore å utforme konsept for utvikling av sentrumsområda i Innvik og Utvik. Konsepta syner strategiar for lokalisering av næring, verksemder, bustader og fellesområde, med utforming og tilpassing som tek vare på tettstadane sine særpreg og statlege føresetnadar.  

Perspektiv Innvik  (JPG, 3 MB)

Rapport Innvik (PDF, 18 MB)

3D-modell Innvik (JPG, 2 MB)

 

Perspektiv Utvik  (JPG, 4 MB)

Rapport Utvik (PDF, 15 MB)

3D-modell Utvik (JPG, 922 kB)

Målet med prosjektet har vore å utforme eit konsept for utvikling av Hjelle. Det viser arkitektoniske løysingar med nye bueiningar, fellesområde som tener eksisterande og ny busetnad, med utforming og tilpassing som tek vare på Hjelle sitt særpreg.