Installering av vassmålar

Alle næringsbygg, driftsbygningar, offentlege bygg, kombinasjonsbygg, bustader over 250 m² og bustader med fleire bueiningar er pålagt å ha vassmålar.

Andre abonnentar kan og få installert vassmålar. 

Installasjon av vassmålar skal utførast av ein godkjend rørleggjar i samsvar med det til ei kvar tid gjeldande reglement.

Abonnenten må sjølv koste installasjon av vassmålar.

Gjennomsnittsforbruk er 60 m³ vatn i året for ein person. Er det få personar som bur i bustaden kan det vere lønsamt å installere vassmålar. Abonnentar utan målar betalar etter stipulert forbruk. 

Skjema for installasjon av vassmålar