Tilskot til verna kulturminne

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone, vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Søknadsfristen er 1. februar.

Det kan berre søkast om tilskot til faste kulturminne i Vestland som er


Informasjon om tilskotsordninga til Vestland fylke og søknadssskjema finn du her

 

Kulturminne er spor etter menneskeleg verksemd i det fysiske miljøet, herunder lokalitetar det knyter seg historiske hendingar, tru eller tradisjon til. Kulturminne gjev oss kunnskap om tidlegare tider og dei gjev oss viktige og rike opplevingar både fysisk og mentalt. 
Kulturminne er gjerne ressursar ein ikkje kan fornye, og som vi difor må ta vare på, forvalte og formidle på best mogleg måte for komande generasjonar.