Kulturmidlar

Vi har tre kategoriar for søknad om kulturmidlar: Ordinære kulturmidlar/driftstilskot, særskilde tiltak og tilskot til lokale kulturbygg.

Ordinære kulturmidlar/driftstilskot

Du kan søkje om kommunal støtte til drift av laget. For å kunne søkje må laget ha eit styre, betalande medlemmar og føre eige rekneskap. Søkjer du både om driftsstøtte og om støtte til eit særskilt tiltak. Må du fylle ut eit skjema for kvart føremål. Hovudlaget skal stå som søkjar (ikkje grupper e. l. i laget).
Søknadsfrist: 15. mars.
 

Særskilde tiltak

Du kan søkje tilskot til gjennomføring av eit særskilt tiltak som ikkje kjem innunder vanleg lagsrutine og som ikkje kjem innunder retningsliner for driftstilskot. Ynskjer du å søkje tilskot til fleire tiltak, må du fylle ut eit skjema for kvart tiltak. Det same gjeld om du vil søkje både om driftstilskot og om støtte til eit særskild tiltak. Krav om budsjett og finansieringsplan.
Søknadsfrist: 15. mars og 15. september.
 

Tilskot til lokale kulturbygg

Du kan få tilskot til vedlikehald og restaurering av bygningar, grendahus og lokale som vert nytta til kulturaktivitet. Det blir sett som eit krav at verneverdige bygningar blir restaurert etter antikvariske retningsliner.
Søkjarar som treng kommunale midlar for å kome i posisjon til å løyse ut statlege tilskot til kulturbygg/lokale vert prioritert.
Du må søkje om tilskot til arbeidet før dette er sett i gong. Eventuelt tilskot skal utbetalast det året tilskotet vert gjeve. Skule- og kulturetaten må innan 1. desember få melding om at arbeidet er starta opp/sluttført.
Søknadsfrist: 15. mars

 

Digitalt søknadsskjema om kulturmidlar

Retningslinjer for kulturtilskot (PDF, 140 kB)