Jordbruk - tilskotsordningar

Kommunen er førsteledd og sakshandsamar for fleire tilskotsordningar for jordbruk. Opplysningar om ordningane ligg på aktuelle nettsider, sjå lenkjer.

Tilskotsordningar

          Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober

          Søknadsfrist 15. november

          Søknadsfrist 1. mars

          Søknadsfrist 31. oktober 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) er 15. april. Tildeling av midlar vert gjort administrativt i samsvar med prioritering i tiltaksstrategien når søknadsfristen er ute. Eventuelt attståande midlar etter tildelinga vert fordelte fortløpande. Dersom det er behov for det, vert det lyst ut for ny søknadsrunde med frist 1. september.

Her ligg søknadskjema og anna info

Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jorbruket 2021-2024 (PDF, 581 kB)

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknadsfrist 15. april.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har fleire støtteordningar til investering på landbrukseigedomar

Innovasjon Norge - Landbruk

Innovasjon Norge - Landbruk og tilknytta verksemd i Vestland

 

Velferdsordningar

Tilskot til avløysarutgifter ved sjukdom

Tidlegpensjon for jordbrukarar
 

Fleire statlege og regionale tilskot, utan bestemt søknadsfrist, finn du på Landbruksdirektoratet sine sider:

Tilskot til miljøtiltak i skogbruket

Tilskot til vegar i skogbruket

Tilskot til drift i vanskeleg terreng (hest, taubane m.m.)

Tilskot til skogkultur

Tilskot til tettare skogplanting som klimatiltak