Jordbruk - tilskotsordningar

Kommunen er førsteledd og sakshandsamar for fleire tilskotsordningar for jordbruk. Opplysningar om ordningane ligg på aktuelle nettsider, sjå lenkjer.

Tilskotsordningar

          Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober

          Søknadsfrist 15. november

          Søknadsfrist 1. mars

          Søknadsfrist 31. oktober


Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kommunen får årleg tildelt SMIL-midlar til fordeling til tiltak i kulturlandskapet etter søknad. Foretak med organisasjonsnummer kan søkje om midlar til tiltak på eigedomar som er i aktiv jordbruksdrift. Søkjar kan drive eigedomen sjølv, eller arealet kan vere bortleigt til andre. Kva tiltak som kan søkjast om og aktuelle satsar går fram av kommunen sin tiltaksstrategi.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket 2017-2020 (PDF, 2 MB)

Her finn du søknadsskjema søk på SMIL

Søknadsfrist 15. april.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har fleire støtteordningar til investering på landbrukseigedomar

Innovasjon Norge - Landbruk

Innovasjon Norge - Landbruk og tilknytta verksemd i Sogn og Fjordane

 

Velferdsordningar

Refusjon av avløysarutgifter ved sjukdom

Tidlegpensjon for jordbrukarar

Kontakt

Landbrukssjefen
E-post
Telefon 57 87 47 00

Post- og besøksadresse:
Tonningsgata 4
6783 Stryn