Deling av eigedom

Dersom du ønskjer å dele frå ein del av eigedomen din slik at denne delen får eige gards- og bruksnummer, må du søkje kommunen om løyve til deling av eigedom. 
Om det gjeld overføring av areal mellom to eigedomar, sjå grensejustering eller arealoverføring 

Deling av eigedom

Kven kan søkje?

Det er eigar av eigedomen som kan søkje om deling av eigedomen.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må du legge ved fullmakt frå grunneigar. Fullmakta må vere i original eller stadfesta rett kopi.

Kva kostar det?

Ved deling av eigedom må du betale gebyr både for handsaming av søknaden etter plan- og bygningslova, matrikkellova og i nokre høve også etter jordlova. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på 540 kroner per dokument som vert tinglyst.

Gebyr etter matrikkellova

Areal

Pris

0-500 m²

11 500 kroner

501-2000 m²

18 400 kroner

Areal frå 2001 m² - auke per påbegynt 1000 m²

1 500 kroner

Punktfeste vert rekna etter medgått tid

1020 kr/t

 

Gebyr etter plan- og bygningslova

Søknad om deling av grunneigedom

3763 kroner

Gebyr for handsaming av dispensasjonssøknad kjem i tillegg.

Gebyr etter jordlova

Kurante/enkle saker

1 200 kroner

Saker som må handsamast politisk

2 000 kroner


Slik søkjer du:

Send nabovarsel    

Du kan bruke skjema for nabovarsel  frå Direktoratet for byggkvalitet. Naboane skal ha kopi av søknaden og vedlegga du sender til kommunen.

Fristen for å kome med merknadar til nabovarselet må vere gått ut før du kan sende inn søknadsskjemaet til handsaming. Utfylt gjenpart av nabovarselet med kvittering skal leggast ved søknaden.

Fyll ut og send inn søknadsskjema

Fyll ut den elektroniske søknaden om deling av eigedom her

Hugs at du må legge ved følgjande vedlegg:

  • Kart som viser kva grenser du ønskjer for parsellen

  • Gjenpart med kvittering for nabovarsel

  • Grunngjeving av dispensasjonssøknad dersom delinga er i strid med gjeldande planar

Kva skjer vidare?

Etter at kommunen har gjeve løyve til deling av eigedomen, vert det halde oppmålingsforretning med møte i marka. Alle involverte partar får skriftleg varsel seinast 14 dagar før oppmålingsforretninga. På oppmålingsforretninga vert eksisterande grenser klarlagt og nye grenseliner påvist og merka. Dei nye eigedomsgrensene vert ført i matrikkelen, saka vert tinglyst og du får tilsendt matrikkelbrev for eigedomen.

Etter at parsellen er frådelt og har fått sitt eige gards- og bruksnummer, er det eigar av avgjevareigedomen som står som eigar av den nye eigedomen også. Dersom du ønskjer å føre over den nye eigedomen til ein annan, må du fylle ut eit skøyte. Skøyte til utfylling finn du her. Les meir om å tinglyse eit eigarskifte hos Kartverket.

Gjeldande lovverk  

Matrikkellova

Matrikkelforskrifta

Plan- og bygningslova

Jordlova