Seksjonering

Seksjonering er å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar, slik at fleire kan eige kvar sin del av bygningen. Ein eigarseksjon vil vere ei eiga juridisk eining som kan omsetjast og lånast på uavhengig av resten av eigedomen eller brukseiningane.

Seksjonering eignar seg mellom anna for oppdeling av bustadblokker, to- og firemannsbustadar og næringsbygg i fleire etasjar med ulike brukarar av etasjane.

Dersom eigedomen allereie er seksjonert og du ynskjer å endre på den eksisterande oppdelinga, må du søke om reseksjonering.

Seksjonering

Kven kan søkje?

Eigar eller festar av eigedomen som skal seksjonerast kan søkje om seksjonering.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må du legge ved ei fullmakt frå grunneigar. Fullmakta må vere i original eller stadfesta rett kopi. 

Vilkår for seksjonering
 • Kvar seksjon må ha einerett til å nytte ei brukseining.
 • Kvar seksjon må ha ein fast sameigebrøk.
 • Hovuddelen av brukseininga må vere ein klart avgrensa og samanhengande del av ein bygning og ha eigen inngang.
 • Det må vere avsett tilstrekkeleg parkeringsareal til å sikre tal parkeringsplassar som følgjer av byggeløyvet.
 • Alle brukseiningane må vere omfatta av seksjoneringa.
 • Seksjoneringa kan berre omfatte éin grunneigedom, festegrunn eller anleggseigedom.
 • Det må vere fastsett om den enkelte seksjon skal nyttast til bustad eller næring, og bruksformålet må vere i samsvar med arealplanformålet eller annan bruk det er gitt løyve til.
 • Areal som andre seksjonseigarar treng tilgjenge til, og areal som etter plan- og bygningslova er avsett til felles uteopphaldsareal, må vere seksjonert til fellesareal.
 • Ved søknad som gjeld bustadseksjon, må kvar seksjon vere ei lovleg etablert bueining etter plan- og bygningslova og ha kjøken, bad og wc i hovuddelen av brukseininga. Dette betyr at desse romma må ligge inne i leilegheita, og at seksjonseigaren må ha tilgang til romma utan å måtte passere fellesareal eller andre brukseiningar. Dette gjeld likevel ikkje for bustadseksjonar som skal inngå i ein samleseksjon, eller som skal nyttast til fritidsbustad.

Både eksisterande og planlagde bygningar kan seksjonerast når det føreligg rammeløyve etter plan- og bygningslova.

Kva kostar det?

Det blir fakturert etter medgått tid. Kr 1020,- pr. time

I tillegg kjem tinglysingsgebyr på 585 kroner per dokument som vert tinglyst.

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

Areal

Pris

0-50 m²

6 800 kroner

51-250 m²

8 400 kroner

251-2000 m²

11 000 kroner

Areal frå 2001 m² - auke per påbegynt 1000 m²

700 kroner

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema for seksjonering

Skjemaet må vere underteikna av alle eigarar av eigedomen som skal seksjonerast.

For hjelp til utfylling av skjemaet, sjå kommunal- og moderniseringsdepartementet sin rettleiar

 1. Legg ved situasjonskart for eigedomen

Situasjonskartet må vise:

 • Grensene for eigedomen
 • Omrisset av bygningen/bygningane
 • Gardsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer

Du kan også søke om seksjonering av uteareal saman med seksjonering av bygningen/bygningane. Les meir om seksjonering av uteareal.

 1. Legg ved planteikningar for alle etasjane, inkludert kjellar og loft

Planteikningane må innehalde:

 • Klar merking av grensene for brukseiningane og grensene mellom seksjon og fellesareal. Merkinga må gjerne skje ved bruk av ulike fargar.
 • Forslag til seksjonsnummer
 • Informasjon om kva dei ulike romma skal nyttast til
 • Gardsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer

Dersom deler av bygningen/bygningane skal vere tilleggsareal til seksjonane, må du markere dette på planteikningane. Eit tilleggsareal er arealet som ligg utanfor hovuddelen av seksjonen, til dømes ein bod eller garasje utanfor leilegheita. Marker tilleggsarealet med tilleggsareal og seksjonsnummeret som arealet skal høyre til (til dømes TSNR1 dersom arealet skal høyre til seksjon nummer 1).

 1. Lag vedtekter til sameiget

For at kommunen skal kunne opprette eit eigarseksjonssameige, må du lage vedtekter for sameiget. Minstekravet til vedtektene er at det står kva eigedom vedtektene gjeld for og tal styremedlemar. Vedtektene skal ligge ved søknaden.

 1. Fyll ut søknad om oppmåling ved seksjonering av uteareal

Dersom utearealet skal seksjonerast (ikkje vere fellesareal), må du fylle ut søknad om oppmåling (link til skjema) og sende inn saman med søknaden om seksjonering.

Les meir om seksjonering av uteareal.

 1. Lever søknadsskjemaet med vedlegg

Lever søknadsskjemaet med vedlegg per post til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn, eller ved oppmøte. Du kan ikkje levere dette digitalt, sidan vi må ha originale signaturar.

Alle dokument må leverast i tre eksemplar.

Kva skjer vidare

Kommunen handsamar søknaden. Dersom det er feil eller manglar i søknaden, får du ei frist for retting. Dersom søknaden oppfyller vilkåra for seksjonering, gjer vi vedtak om seksjonering, fører saka i matrikkelen og sender dokumenta til tinglysing. Når saka er tinglyst, får du tilsendt dei tinglyste dokumenta og matrikkelbrev for dei nye seksjonane.

Viss de skal fordele uteareal, må vi gjennomføre ei oppmålingsforretning etter matrikkellova før vi kan sende dokumenta til tinglysing.

Gjeldane lovverk    

Eigarseksjonslova

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering

Matrikkellova

Plan- og bygningslova