Kommuneplanen - samfunnsdel

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet og skal vere førande for utviklinga i kommunen. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Kommuneplanen blir utarbeidd i tråd med plan- og bygningslova kapittel 11.

Kommuneplanen sin samfunnsdel fastset mål og og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal vere grunnlag for sektorane sine planar og verksemd i kommunen.

Hovudmålet for kommuneplanen er Vekst basert på bulyst og næringsutvikling. For å nå hovudmålsetjinga skal det leggjast vekt på dei tre satsingsområda:

  • Folkehelse

  • Tilrettelegging for næringslivet

  • Bulyst og bustadtilbod

Samfunnsdelen har ein handlingsdel med fire års perspektiv som syner korleis planen skal følgjast opp. Handlingsdelen skal konkretisere mål og tiltak knytt til målsetjinga, satsingsområde og strategiar i samfunnsdelen.

Handlingsdelen gjer ei prioritering av kva vi bør få utført gjennom økonomiplanen, dei økonomiske ramma vil avgjere kva vi kan få utført. Det skal vere samsvar mellom handlingsdelen og økonomiplanen.