Plankart og planregister

Kommunen har ei nettbasert kartløysing som heiter kommunekart.

Her kan du få opp informasjon om eigedomar, bygningar, reguleringsplaner og kommuneplaner.

Dersom du ønskjer å finne plandokument i pdf-format direkte, utan å gå via linken kommunekart, kan du trykke på Arealplaner.no