Reguleringsplanar

Reguleringsplanar er detaljerte planar med tilhøyrande planomtale og føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader, for bestemte område i kommunen. Planane kan omfatte eit eller fleire formål.

Reguleringsplanar er laga på grunnlag av plan- og bygningslova kapittel 12 (§§12-1 til 12-15):

Plan- og bygningslova kapittel 12

Gjeldande reguleringsplanar og planframlegg som ligg ute til offentleg ettersyn, kan du finne i kommunen si kartløysing.

Planprosess
Høyringsprosessar for eit planframlegg er delt i tre fasar:

  1. Varsel om oppstart

  2. Melding om offentleg ettersyn

  3. Kunngjering om eigengodkjenning

Når eit planframlegg vert lagt ut i ein høyringsfase kan du også finne relaterte plandokument til desse fasane under linken høyringar.

Private reguleringsplanar
For private planframlegg så viser kommunen til forskrift om handsaming av private framlegg til detaljregulering etter plan- og bygningslova:

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven

 

Generell planinformasjon

Dersom du er ute etter meir generell informasjon om planlegging, så viser kommunen mellom anna til regjeringa sine nettsider. Der finn du til dømes rettleiarar om planlegging etter plan- og bygningslova, kart- og planforskrifta, forskrift om konsekvensutgreiing, teiknereglar, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister og mykje meir.