SMIL-midlar 2024

Søknadsfrist for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 15. april 2024. Kven kan søkje? Den som eig eller leiger ein landbrukseieigedom der det foregår tilskotssberettiga jordbruksproduksjon. Den som leiger må ha godkjenning frå eigar. Privatpersonar og føretak kan søkje om tilskot.

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket her finn du søknadskjema og anna info

Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket 2021-2024 (PDF, 581 kB)

Jordbruk - tilskotsordningar