Varsling oppstart Loen vest - Solvik

Merknader eller innspel til planen må vere skriftlege og sendast inn før 28. mai 2018.

Det blir med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Loen Vest – Solvik i Stryn kommune i medhald av plan- og bygningslova § 12-8.
Planprogram for arbeidet er utarbeidd og blir samtidig lagt ut til offentleg gjennomsyn.

Eventuelle merknader til planprogrammet og/ innspel til planarbeidet skal vere skriftlege, og
sendast på e-post til sn@nordplan.no

eller i post til Nordplan AS, Perhusvegen 24, 6783 Stryn.

Frist for merknader er sett til 28.05.2018.