Vatn og avløp

Stryn kommune eig og driftar desse vassverka:

 • Stryn vassverk

 • Loen vassverk

 • Storesunde vassverk

I Utvik eig kommunen leidningsnettet i Brulandsstranda. Kommunen har avtale med Nedre Verlo vassverk om levering av vatn til kommunen sine abonnentar der.

 

 

Eurofins står for kontroll av drikkevasskvaliteten i Stryn kommune.

Her kan du sjekke prøveresultat for kommunale vassverk.

 

Vatn og avløp

Sanitærmelding

Når eigedomar skal kople til vatn og avløp til det offentlege nettet må søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg fyllast ut og sendast til Stryn kommune.

Søknaden må fyllast ut i samarbeid med autorisert rørleggjar, og signerast av heimelshavar og røyrleggjar.

Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg/ rørleggjarmelding

 

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp

Stryn kommunestyre har, i møte den 14. mai 2019, vedteke framleis å bruke Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser utgjeve av Kommunenes Sentralforbund i 2017. Siste vedtak om desse vilkåra vart gjort av kommunestyret i 1992.

Formålet med abonnementsvilkåra, er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent, ved tilknyting til offentleg vatn- og avløpsanlegg. Vilkåra skal også sikre forsvarleg utføring av sanitærinstallasjoner av private vass- og avløpsanlegg.

 

Her finn du standard abonnementsvilkår for vatn og avløp

 

 

Gebyr for vatn og avløp

Når betalar eg vatn- og avløpsgebyr?

Gebyr for vatn og avløp blir sendt ut i lag med dei andre kommunale gebyra (eigedomsskatt, feie/tilsynsgebyr og slamgebyr).

Kommunen sender faktura to gonger i året. Betalingsfristane er 15. april og 15. oktober.

Kor mykje betalar eg for vatn og avløp?

Gebyret for vatn og avløp er delt inn i eit fastledd og eit mengdevarialbelt ledd.

Fastledd

Fastledd (abonnementsgebyret) er likt for fritidsbustader og einebustader.

Abonnementsgebyret inkl. mva.

 • Vatn - kr. 1.423,-
 • Avløp - kr. 1.371,-

For andre typar bygg blir fastledd fastsett etter storleiken på inntaktsleidning/ avlaupsleidning.

Mengdevariabelt ledd

For eigedomar utan vassmålar blir forbruket stipulert slik:

 • Bustadhus med bruksareal til og med 80 m² stipulert forbruk på 100 m³.
 • Bustadhus med bruksareal 81-250 m² stipulert forbruk på 200 m³.
 • Eigedomar med bruksareal over 250 m² skal betale etter målt forbruk.
 • Fritidseigedomar med bruksareal til og med 80 m² stipulert forbruk på 25 m³.
 • Fritidseigedomar med bruksareal 81-250 m² stipulert forbruk på 50 m³.

Eigedomar med vassmålar betaler etter målt vassforbruk.

Pris pr. m³ inkl. mva. 

 • Vatn kr. 18,56
 • Avløp kr. 12,33
 

 

 

Gebyrregulativ for vatn og avløp - 2021 (PDF, 788 kB) (PDF, 788 kB)

Forskrift vatn og avløpsgebyr vedteke 231013 (PDF, 757 kB)