Årsrekneskap 2021

Årsrekneskap 2021

Tertialrapporten pr. august tek omsyn til eventuelle periodiseringseffektar av budsjettendringane beslutta i september.

 

Kommunestyret skal, ifølge vedteke økonomireglement, handsame følgjande rekneskapsrapportar i
løpet av året:
1. Tertialrapport pr. 30. april
2. Tertialrapport pr. 31. august
3. Årsrekneskapen innan 1. juli

Driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanse og notar.

Tertialrapporten er kommunen sin tilstandsrapport per 31.08.2021. Rekneskapen er vurdert mot årets budsjett og forventa forbruk ut i frå periodisering.

Tertialrapporten er kommunen sin tilstandsrapport per 31.08.2020. Rekneskapen er vurdert mot årets budsjett og forventa forbruk ut i frå periodisering.

Formålet med rapporten er å gje politikarane og innbyggjarane ein oversikt over korleis etatane og avdelingane klarer å halde dei økonomiske rammene som er gitt for dei 8 første månadane.