Tematiske kommunedelplanar

Tematiske kommunedelplanar kan utarbeidast for avgrensa tema/ verksemdområde. Dei skal følgje opp mål og strategiar frå kommuneplanen sin samfunnsdel, som er det overordna styringsdokumentet.

Dei tematiske kommunedelplanane skal ha ein handlingsdel. Dei tiltaka som krev økonomiske ressursar må vurderast og eventuelt vidareførast i økonomiplanen. Kommunedelplanane er utarbeidd i tråd med plan- og bygningslova kapittel 11.

 

Tematiske kommunedelplanar:

Vassdrag

Kommunedelplan for differensiert forvaltning Hornindalsvassdr 2007 (PDF, 106 kB)
Kommunedelplan for differensiert forvaltning Hornindalsvassdr 2007 Kartvedlegg (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan for differensiert forvaltning Strynevassdr, Loenvassdr og Oldenvassdr 1999 (PDF, 176 kB)
Kommunedelplan for differensiert forvaltning Strynevassdr, Loenvassdr og Oldenvassdr 1999 Kartvedlegg (PDF, 10 MB)
 

Energi og miljø

Kommunedelplan for energi og miljø 2009-2013 (PDF, 3 MB)
 

Viltforvaltning

Forvaltningsplan for hjort i Stryn kommune 2022-2030 (PDF, 3 MB)
 

Kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 (PDF, 3 MB)
Handlingsprogram anlegg 2021-2024 (PDF, 839 kB)
Handlingsprogram kultur 2021-2022 (PDF, 357 kB)
 

Kulturminne

Kommunedelplan for kulturminne 2017 (PDF, 11 MB)
Kommunedelplan for kulturminne 2017 Intervju del 1 (PDF, 11 MB)
Kommunedelplan for kulturminne 2017 Intervju del 2 (PDF, 12 MB)
Kommunedelplan for kulturminne 2017 Kartvedlegg (PDF, 9 MB)
Kommunedelplan for kulturminne 2017 Arkeologiske registreringar (PDF, 313 kB)
 

Oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst 2014-2024 (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan for oppvekst 2014-2024 Handlingsprogram 2018-2024 (PDF, 339 kB)
Plan for det førebyggande arbeidet i Stryn kommune 2022-2024 (PDF, 4 MB)
 

Helse

Demensplan 2022 - 2025 (PDF, 9 MB)
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar (PDF, 2 MB)

Rusmiddel

Kommunedelplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 (PDF, 722 kB)
Retningslinjer for sal og skjenking av alkohol 2020 - 2024 (PDF, 857 kB)
 

Psykiatri

Kommunedelplan for psykiatri 2007-2010 (PDF, 339 kB)
 

Bygningsvern

Kommunedelplan for bygningsvern, evaluering av bygningar før 1900 (PDF, 18 MB)
 

Trafikk og samferdsle

Kommunedelplan for trafikktrygging og samferdsle 2021 (PDF, 2 MB)
 

Vassforsyning og avløp

Kommunedelplan for Vassforsyning 2020 (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan for avløp 2023 (PDF, 4 MB)
 

Veteranplan Stryn kommune

Veteranplan for Stryn kommune 2023 - 2027 (PDF, 2 MB)