Tematiske kommunedelplanar

Tematiske kommunedelplanar kan utarbeidast for avgrensa tema/ verksemdområde. Dei skal følgje opp mål og strategiar frå kommuneplanen sin samfunnsdel, som er det overordna styringsdokumentet.

Dei tematiske kommunedelplanane skal ha ein handlingsdel. Dei tiltaka som krev økonomiske ressursar må vurderast og eventuelt vidareførast i økonomiplanen. Kommunedelplanane er utarbeidd i tråd med plan- og bygningslova kapittel 11.

 

Tematiske kommunedelplanar:


 

Vassdrag

Kommunedelplan for differensiert forvaltning Hornindalsvassdr 2007 (PDF, 106 kB)
Kommunedelplan for differensiert forvaltning Hornindalsvassdr 2007 Kartvedlegg (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan for differensiert forvaltning Strynevassdr, Loenvassdr og Oldenvassdr 1999 (PDF, 176 kB)
Kommunedelplan for differensiert forvaltning Strynevassdr, Loenvassdr og Oldenvassdr 1999 Kartvedlegg (PDF, 10 MB)
 

Energi og miljø

Kommunedelplan for energi og miljø 2009-2013 (PDF, 3 MB)
 

Idrett, aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020 (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020 Handlingsprogram 2019-2020 (PDF, 667 kB)
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020 Kartvedlegg (PDF, 8 MB)
 

Kommunedelplan for oppvekst 2014-2024 (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan for oppvekst 2014-2024 Handlingsprogram 2018-202 (PDF, 339 kB)
 

Bustad

Bustadsosial handlingsplan 2010 - 2021 (PDF, 315 kB)

 

 

Kommunedelplan for Vassforsyning 2020 (PDF, 3 MB)