Informasjon om koronavirus

Oppdatering 2.desember 2020

Juleråd frå Regjeringa 
Desse anbefalingene gjeld for heile landet. I kommunar med stort smittetrykk kan det være strengere reglar for tal gjester og kontakter.

 

Inntil 5 gjester
Du må fframleis avgrense talet på menneske du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, ikkje minst i førjulstida.
Vi opprettheld anbefalinga om at ein kan ha inntil 5 gjester til over nyttår

 

2 dagar i jula kan du ha 10 gjester 
På to av dagane opnar vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julafta og nyttårsafta, eller to andre dagar som ein veljer sjølv  i løpet av perioden. Når vi åpnar opp for flere gjester to dager i høytiden, forutsetter det at alle er flinke til å holde minst en meters avstand og begrense antall sosiale kontakter gjennom perioden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

1 meter
Det må alltid vere minst ein meters avstand mellom alle som ellers ikkje bur saman. Dette gjeld både når ein sit til bords, når gåvene blir delt ut og når julekakene kjem fram


For liten plass til 10 gjester -1 meters avstand ?
Klarar du ikkje å gjennomføre juleselskapet med minst ein meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre. Hvis du kjem frå område med høg smitte, bør du halde 2 meter avstand til folk i risikogruppa.

 

Klikk for stort bilete  

Beredskapstelefon koronavirus 57 87 49 29 måndag til fredag 09.00 - 12.00

Sentralbordet 57 87 47 00 er bemanna som vanleg i tida 09:00 -15:00

Helsenorge - information about coronavirus in other languages

 

Samledata:

Oversikt over tilfelle av Covid-19 Stryn kommune. Data henta frå FHI
November: 5 tilfelle
Oktober: 7 tilfelle
September: 1 tilfelle
Juni: 1 tilfelle
Mars: 12 tilfelle

 

Saka vert oppdatert når ny informasjon ligg føre.

 

Korona

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Her finn du kortversjonen av det du treng å vite som foreldre i forbindelse med koronasituasjonen:
Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Dersom barn har akutt luftvegsinfeksjon

Smittevernråd for ferie og reiser

Folkehelseinstituttet sine smittevernråd for ferie og reiser

Helsenorge sine smittevernråd for ferie og reiser

NHO reiseliv sin bransjerettleiar

Til deg som kjem til Stryn frå område med høgt smittepress.
Oppmoding frå kommuneoverlegen

Den første tida etter heimkomst frå område med høgt smittpress har du høgare risiko for å vere smitta med viruset. Du kan beskytte dei rundt deg ved å følge desse tiltaka:

Dei første 10 dagane etter heimkomst:

 

Hald 1 meters avstand til alle – og 2 meters avstand til eldre og kronisk sjuke som har auka risiko for alvorleg sjukdom om dei blir smitta

Ikkje besøk helse- og omsorgsinstitusjonane våre

Ikkje oppsøk stadar der folk samlast

Pass på at du har god handhygiene med hyppig handvask eller bruk av handsprit

Hald deg for deg sjølv og bestill test for covid-19 om du får teikn på luftvegsinfeksjon eller feber

Har eg koronavirus, forkjøling eller allergi ?

Typiske symptom på Covid -19, forkjøling og allergi (PDF, 257 kB)

Dei vanlegaste symptoma på covid-19 er òg vanlege ved andre luftvegsinfeksjonar som forkjøling og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanleg med nedsett smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter kvart utviklar mange tungpustethet. Ved mindre alvorleg sjukdom kan symptoma òg minne om allergi.

Kunnskapen vi har så langt tyder på at ein er mest smittsam i dagane rett før og rett etter symptoma startar. Det vil seie eit ein kan vere vesentleg smittsam før ein sjølv merke at ein er sjuk.  Når symptoma forsvinn blir du raskt mindre smittsam.

Hugs:

- God avstand til andre (minst 1 meter)
- God handhygiene
- Hald deg heime ved sjukdomskjensle

Marius Solbakken
-kommuneoverlege-

Hjelp oss å distribuere info om korona til turistar og reisande

Helsedirektoratet har utarbeidd informasjonsmateriell på ulike språk som lett kan lastast ned, printast og hengast opp på stadar der reisande ferdast. Sida blir oppdatert med meir materiell. Takk for hjelpa.

 

Informasjonsmateriell på ulike språk

Stryn omsorgssenter og Vikane omsorgssenter

Besøk av pårørande på institusjon

Stryn og Vikane Omsorgssenter vil, etter tilråding, opne omsorgssentra for besøkande. Stryn kommune har pr i dag lavt smittepress. Dette kan endrast på kort tid og besøksordninga må vurderast fortløpande. Mange får studentar heim frå ulike stadar i landet eller får besøk no før jul av slekt og venner. Dette er informasjon vi treng for å vurdere risiko rundt besøk på institusjonen.
 

Stryn omsorgssenter
 

Besøk av pårørande på institusjon – Stryn omsorgssenter avd Fiolen og Lyngen

Rutinar for besøk pr 25.11.20

 1. Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentra vil framleis vere låste. Den besøkande skal vente ute ved hovudinngangen. Besøket skal hentast og førast ut av personalet.
 2. Besøket har avgrensing i omfang. Inntil 2 personar pr pasient/ bebuar og i tidsrommet 1100 – 1300, og 1530  – 1830.
 3. Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptom på sjukdom, vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Om den besøkande har vore i utlandet skal ein vere i karantene/ vente med besøk i 10 dagar etter heimreise.          

Kontrollspørsmål vil bli stilt:

 • Har du utsett deg for auka smitterisiko ved å vere i område med høg smitteforekomst eller vore i kontakt med personar frå slike område? (VG-nett har kart over slike område)
 • Har du vore i konfirmasjon, barnedåp, gravferd, bryllaup, eller andre samlingar/ møter der det har vore fleire enn 20 personar.
 • Har du symptom som sår hals, feber, hoste, tap av smak- og luktesans eller er uvel?
 • Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?
 • Er du eller nokon i husstanden i karantene?
 1. Ved akutt sjukdom/ døande kan pårørande, inntil 3 stk kome heile døgnet etter avtale. Har nokon vore i utlandet skal vedkomande nytte munnbind, elles rutinar slik denne prosedyra beskriv.
 2. Det skal førast protokoll over kven som er på besøk i kvar enkelt avdeling. Det for å kunne spore evt smitte ved utbrot av Covid 19.
 3. Besøkande skal utføre handvask på tilvist stad før besøket.
 4. Besøkande skal vere på rommet til pasienten/brukaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal. Alternativt i uteområdet til Stryn omsorgssenter.
 5. Besøkande skal halde 1 meters avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd skal det unngå fysisk kontakt med den pasienten dei besøker.
 6. Pasientane kan ta i mot gåver og blomster. Følg retningslinjer for god handhygiene.
 7. Pasienten skal utføre handhygiene etter besøket
 8. Alle felles berøringspunkter i rommet der besøket er (eks. dørhandtak, armlene, brytarar, toalett), må reingjerast etter besøket.
 9. Det vil ikkje bli muleg for pasientar på avlastningsopphald å motta besøk.
 10. Det er ikkje tillatt å ta bebuarane med på biltur eller heim. Kontakt med pårørande skal skje etter denne prosedyra om det ikkje er søkt dispensasjon om anna.
 11. Einingsleiar eller assisterande einingsleiar er den som har mynde til å endre prosedyra i samråd med smittevernslegen.
   

Rutine for besøk på Stryn omsorgssenter avd Symra og Kvisten

Symra og Kvisten er omsorgsbustader, og ikkje sjukeheimsavdelingar. Det er andre retningslinjer for besøk i omsorgsbustad enn i sjukeheim.

Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentra vil framleis vere låste.

Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptom på sjukdom, vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Du må svare nei på disse spørsmåla før besøk:

 • Har du vore utanfor Norge dei siste 14 dagane?
 • Har du vore i område med stigande smittepress i Norge eller vore i kontakt med personar frå slike område?
 • Har du vore i konfirmasjon, barnedåp, gravferd, bryllaup, eller andre samlingar/ møter der det har vore fleire enn 20 personar.
 • Har du symptom som sår hals, feber, hoste, tap av smak- og luktesans eller er uvel?
 • Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?
 • Er du eller nokon i husstanden i karantene?

Besøkande skal utføre handvask/handsprit på anvist stad før besøket, og skrive seg inn i loggboka som ligg i hovedvestibyle.

Besøkande skal vere på rommet til bebuaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal.

Besøkande skal halde 1 meter avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd unngå fysisk kontakt med den dei besøkjer.

Bebuar kan ta i mot gåver og blomster. Det er ingen reglar for dette, men det er viktig å følgje retningsliner for god handhygiene. Har du med mat skal alle utføre handhygiene før og etter maten blir servert og innteken.

Det er ingen faste besøkstider. Når du kjem til Stryn omsorgssenter ringjer du på til avdelinga bebuar er, og dei vil låse opp døra til deg.

 

 

 

Vikane omsorgssenter


Rutinar for besøk pr 25.11.20

 1. Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentra vil framleis vere låste. Den besøkande skal vente ved besøksbenken. Besøket skal hentast og førast ut av personalet.
 2. Besøket har begrensing i omfang. Inntil 2 personar pr pasient/bebuar og i tidsrommet 12.00 – 20.00.
 3. Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptom på sjukdom, ha vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Om den besøkande har vore i utlandet skal ein vere i karantene/ vente med besøk i 10 dagar etter heimreise.          

Kontrollspørsmål vil bli stilt:

 • Har du utsett deg for auka smitterisiko ved å vere i område med høg smitteforekomst eller vore i kontakt med personar frå slike område? (VG-nett har kart over slike område)
 • Har du vore i konfirmasjon, barnedåp, begravelse, bryllaup, eller andre samlingar/ møter der det har vore fleire enn 20 personar?
 • Har du symptom som sår hals, feber, hoste, tap av smak- og luktesans eller er uvel?
 • Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?
 • Er du eller nokon i husstanden i karantene?
 1. Ved akutt sjukdom/ døande kan pårørande, inntil 3 stk kome heile døgnet etter avtale. Har nokon vore i utlandet skal vedkomande nytte munnbind, elles rutinar slik denne prosedyra beskriv.
 2. Det skal førast protokoll over kven som er på besøk i kvar enkelt avdeling. Det for å kunne spore evt smitte ved utbrot av Covid 19.
 3. Besøkande skal utføre handvask på anvist stad før besøket (bebuar sitt rom).
 4. Besøkande skal vere på rommet til pasienten/ brukaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal. Alternativt ute nede ved elva. Inntil 5 personar. Bebuar vert då følgt ut til besøksbenken der besøket overtar bebuaren. Må informere om at ein ikkje kan gå andre stadar enn stien nede ved elva.
 5. Besøkande skal halde 1 meters avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd skal dei unngå fysisk kontakt med den pasienten dei besøker.
 6. Pasientane kan ta i mot gåver og blomster. Følg retningslinjer for god handhygiene.
 7. Pasienten skal utføre handhygiene etter besøket
 8. Alle felles berøringspunkt i rommet der besøket er (eks. dørhandtak, armlene, brytarar, toalett), må reingjørast etter besøket.
 9. Det vil ikkje bli muleg for pasientar på avlastningsopphald å motta besøk.
 10. Det er ikkje tillate å ta bebuarane med på biltur eller heim. Kontakt med pårørande skal skje etter denne prosedyra om det ikkje er søkt dispensasjon om anna.
 11. Einingsleiar, eller assisterande einingsleiar, er den som har mynde til å endre prosedyra i samråd med smittevernslegen.

 


 

Råd til arrangement, konfirmasjon og sosiale samankomstar

Hald minst 1 meter avstand:
Vi anbefaler at alle er saman med færre personar i sosiale samanhengar, i kortare tid og ikkje med for mange forskjellege personar i løpet av ei veke.

Fhi om arrangement, gruppestørrelse og avstand

Alle bør i størst muleg grad halde seg heime og begrense sosial kontakt med andre menneske

Private samankomstar i eigen heim, hage eller hytte bør gjennomførast med maksimalt 5 gjester

Private samankomstar på offentleg stad eller i leigd/ lånt lokale kan gjennomførast med maksimalt 20 personar

Arrangement på offentleg stad kan gjennomførast med inntil 50 personar (ikkje fastmonterte seter) eller 200 personar (fastmonterte seter)

Helsenorge om arrangement og sosiale samankomstar

 

 

Serveringsstadar - sjå rettleiar frå NHO reiseliv

Frå og med laurdag 8. august vart det forbode for skjenkestader å servere alkohol etter midnatt. Regjeringa innførte eit nasjonalt forbod. I byrjinga av september vil Regjeringa gjere ny vurdering av gjenopninga og smittesituasjonen i Norge.

Regjeringa innfører krav om bordservering ved arrangement frå 20. august

NHO reiseliv rettleiar for handtering av smittevern ved serveringsstadar

Smittevern i idretten
Campingplassar - bransjenorm for smitteverntiltak frå NHO reiseliv

I samsvar med den gradvise og kontrollerte opninga av samfunnet, har det vore relativt strenge retningslinjer for drifta av campingplassane i kommunen i samband med Covid-19.

 

Kommuneoverlegen si vurdering er gjort på bakgrunn av tilrådingar frå FHI og Helsedirektoratet. Det er framleis ein god situasjon med lite smitte i lokalmiljøet og i landet elles, og vurderinga er at det er forsvarleg å fjerne nokre av dei restriksjonane som har vore.

 
Frå tysdag 26.05.2020 er retningslinjene for campingplassane i kommunen at drifta til ei kvar tid skal vere i samsvar med NHO Reiseliv sin bransjenorm for handtering av smitteverntiltak ved norske campingbedrifter.

 

NHO reiseliv bransjenorm om handtering av smittevern på campingplassar

 

Vi kan kome til å trenge deg. Registrer deg som helsepersonell eller frivilleg

Folket i Stryn har dugnadsånd. I tilfelle vi skulle ha behov for ekstra ressursar,  ber vi helsepersonell som ikkje jobbar innanfor faget no, og folk med annan kompetanse om å registrere seg på skjemaet.

Helsepersonell som allereie jobbar innanfor faget må gjere sin innsats der dei allereie er.

Skjemaet for helsepersonell er til dei som har helsefagleg kompetanse ,og har kapasitet og lyst til å bli med dersom vi treng ekstra ressursar. Dei med helsefagleg kompetanse som jobbar i andre sektorar i  Stryn kommune treng ikkje registrere seg her

Registrering av helsepersonell

Registrering av frivillege

Oppdatert informasjon frå Fylkesmannen i Vestland

Stryn kommune ønskjer å selje eit næringsareal på om lag 1100 m² i Olden sentrum. Frist for å melde interesse for kjøp er 15. juni 2018.

Det er ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i barneverntenesta, heimebasert tiltak i Gloppen og Stryn, med tiltreding snarast.

I Stryn er utebiblioteket plassert på Leikeplassen i Tonningsbakkane. Du finn dei nynorske barnebøkene i ei fargerik postkasse som er godt merka med både potemerket til Lurivar og eige skilt.

I forbindelse med rehabilitering av dam Holevatnet må eksisterande veg til Holevatnet forbetrast. Holevatnet er i dag vassforsyning til både Stryn sentrum samt bygge- og hyttefelt høgare opp mot Holevatnet.
Prosjektet inneheld blant anna opprusting av vegen for å tole anleggstrafikk.

Stryn kommune arrangerer teoretisk jegerprøveeksamen for Stryn og Hornindal på Tonning skule onsdag 2. mai kl 19.00.

Merknader eller innspel til planen må vere skriftlege og sendast inn før 28. mai 2018.

Invitasjon til møte om sentrumsutvikling i Stryn kulturhus onsdag 25. april kl. 18.00 - 20.00.

Har du hatt dyr på beite, men ikkje søkt beitetilskot for 2017? Ta kontakt med Stryn kommmune ved Amund Hjelle tlf 57 87 47 20 for å etterregistrere opplysningane.

Skal du søkje SMIL-midlar? Hugs at søknadsfristen er søndag 15. april.

Stryn kommune utlyser no fem leigekøyringsordningar for frakt med snøskuter.