Oversikt over cruisebåtar i indre Nordfjord denne sommaren

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

OldenLoen er ein av norges mest populære cruisedestinasjonar med ca. 100 anløp av cruisebåtar kvart år.

 

Cruiseliste 2019

Vassleidningen, på totalt 11 km lengde, vart i går senka i fjorden mellom Stryn og Loen.  Den skal fungere som reservevassforsyning for både Loen og Stryn.

Det gjenstår framleis ein del gravearbeid på Visnes og i Loen.

Sjøleidningen mellom Solvik og Marsåvika er sett i drift, så det er no kommunalt vatn i Marsåvika.

 

Fylkesmannen har no avslutta utbetalingane av tilskot til skogkultur for i år. Dersom du ønskjer å søkje om tilskot til skogkultur (t. d. planting) kan du framleis sende søknaden til Stryn kommune, men den vil ikkje bli handsama før i 2019.

Om du kun vil søkje om utbetaling frå skogfondskontoen din, utan å søkje om tilskot, kan du gjere det fram til og med 11. desember.

På grunn av uver vart senkinga av vassleidningen utsett to dagar, ny tid for senking er tysdag 11. og onsdag 12. desember. No ligg leidningen i sjøoverflata og alle sjøfarande må vise omsyn.

Det er tid for vassmålaravlesing. Stryn kommune sender ut varsel om avlesing på SMS. Siste frist for avlesing er 31. desember 2018. 

Stryn kommune inviterer lokale entreprenørar og EPC-entreprenørar til orientering og synfaring. Kommunen planlegg å gjennomføre eit større energispareprosjekt i 2019-20. Prosjektet er kunngjort på Doffin.

Kommunedelplan for E39 Byrkjelo-Grodås ligg no ute på høyring, og i samband med utlegginga blir det informasjonsmøte i Innvik tysdag 11. desember. Frist for å sende inn merknad er 21. januar 2019.

Eit leseombod les høgt for den som ikkje kan lese sjølv. Men det å vere eit leseombod er også mykje meir. Du er ein historieforteljar og gledesspreiar, eit lyspunkt i kvardagen og den som tek med lyttaren ut i verda.

 

Dersom du eig over 10 dekar skogproduserande mark har du sannsynlegvis ein skogfondskonto knytt til eigedomen din. Her kan du lese meir om skogfond og skogbruk.