Resultat kommunestyrevalet i Stryn kommune

9. september vart det valt nytt kommunestyre i Stryn. Valdeltakinga var på 63,76%. Fordeling av røystene for kvart parti var: 

Senterpartiet 1170 røyster, 9 representantar i kommunestyret

Høgre 1081 røyster, 8 representantar i kommunestyret

Arbeiderpartiet 504 røyster, 4 representantar i kommunestyret

Venstre 235 røyster, 2 representantar i kommunestyret

Kristeleg Folkeparti 165 røyster, 1 representant i kommunestyret

Framstegspartiet 103 røyster, 1 representant i kommunestyret

Raudt 84 røyster

SV 66 røyster

Partiet de kristne 37 røyster

Her kan du sjå kven som vart innvalde:

Faste medlemmar i nytt kommunestyre (PDF, 85 kB)

 

Representantar med to stjerner ** er faste, dei med ei stjerne * er vara.

Meld deg på pårørandeskulen innan onsdag 6. mars. Pårørandeskulen er eit gratis kurstilbod til pårørande og nære venner til ein person med demenssjukdom.

Bli med på informasjons- og drøftingsmøte tysdag 5. mars kl. 19.00 på kommunehuset, 3 etg. Tonningsgata 4.

Stryn kommune har publisert ein konkurranse på EU-supply og doffin gjeldande: Uavhengig kontroll og SHA KU* - Fornying av Dam Holevatnet

Anbodsfrist: 15. mars 2019 kl. 12.00.

Konkurransenr EU-supply: 205115

KonkurranseID Doffin: 2019-395683

 

Det blir no starta privat detaljregulering for Utsikten hyttegrend, Stryn kommune. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustader, med tilhøyrande infrastruktur, sør for parkeringsplassen ved Stryn Vinterski. Frist for innspel er 1. april 2019.

Har du høg straumrekning? Finn dei rette energitiltaka for bustaden din med kommunens energiportal. – Heilt gratis! Det kan lønne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak for å få ned kostnadane.

Lever du med alvorleg sjukdom, kroniske liding eller overvektsproblem? Bli med på tematreff på Stryn omsorgssenter torsdag 28. februar kl. 17.00.

Stryn kommune leverte, 15. februar 2019, førebels rekneskap for 2018 til Statistisk sentralbyrå. Rekneskapen syner eit netto driftsresultat på 14,4 mill kroner i 2018 mot 7.0 mill. kroner i 2017.

På grunn av arbeid på ledningsnettet i Vikavegen, vil vatnet bli stengt frå kl. 12.00 til 16.00 måndag 25. februar. Vatnet kan bli litt misfarga i etterkant.

No er konkurransegrunnlag for «Fornying av Dam Holevatnet» lagt ut på KGV og Doffin. Anbodsfristen er 28. mars 2019 kl 12.00 – anboda skal leverast digitalt.

 

På grunn av leidningsarbeid blir vatnet frå Loen vassverk driftsklora inntil vidare.