UKM for Stryn og Hornindal 9. februar

Har du hugsa å melde deg på til UKM (ung kultur møtast)? Meld deg på før 18. januar til forestillinga i Stryn kulturhus laurdag 9. februar.

Har du eit talent du gjerne vil dele med andre? UKM er ikkje berre for dei som syng eller spelar eit instrument - uansett kva form for kunst du driv med kan du bli med! UKM er ein møteplass for ungdom og kultur, der ungdom skapar noko saman. 

Meld deg på her www.ukm.no

UKM på facebook


På UKM kan du delta med alle kulturuttrykk. Har du ein hobby? Då kan du delta! Du kan også delta bak scena eller som arrangør.

Utvelginga til juryen skjer på grunnlag av:

  • Originalitet
  • Kreativitet
  • Publikumskontakt
  • Kvalitet

Vi håpar så mange som muleg vil melde seg på og ønskjer publikum frå Hornindal og Stryn, ja kanskje endå lenger vekke, velkomen til forestillinga og kunstutstillinga som står i foajeen i kulturhuset laurdag 9. februar.

Stryn kommune utlyser no fem leigekøyringsordningar for frakt med snøskuter.

Innan 1. juli i år skal alle system for vassforsyning vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.


Meir informasjon og lenke til registreringsskjemaet finn du her

Stryn kommune vil søke om tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Eitt av krava for å søkje om statleg tilskot er at kommunen sin plan for utbygging har vore lagd ut til høyring.

Verksemder og innbyggjarar som ynskjer å uttale seg til høyringa må gjere dette innan 25. april 2018.

Dette er Stryn kommune si nye heimeside.

Barneverntenesta i Stryn treng støttekontakter, besøksheimar og tilsynsførarar.
 

 

Det er sendt ut brev til grunneigarar i Stryn som har utleigeavtaler på jordbruksjord på 10 dekar eller meir. Det er tatt utgangspunkt i arealoversikt frå produksjonstilskotssøknaden 2017.

Folkehelseinstituttet har no presentert «Folkehelseprofil 2018». Dette er eit samla oversyn over ein del helserelaterte indikatorar, der tala for kvar kommune vert samanlikna med  gjennomsnitt for fylket og heile landet. Dette skal hjelpe kommunane til å ha oversyn over helsetilstanden i befolkninga, og faktorar som påverkar helsa. Tala er henta frå ei rad offentlege datakjelder, mellom anna Statistisk sentralbyrå, NAV og Ungdata-undersøkinga, og ein del av tala er gjennomsnitt over fleire år.