Oversikt over cruisebåtar i indre Nordfjord denne sommaren

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

OldenLoen er ein av norges mest populære cruisedestinasjonar med ca. 100 anløp av cruisebåtar kvart år.

 

Cruiseliste 2019

Den offentlege naturskadeordninga kan erstatte skadar som direkte skuldast ei naturulykke som f.eks. flom, storm, stormflo og skred. Ordninga omfattar skader der det ikkje er muleg i teikne privat forsikring. Erstatninga dekker reparasjon, og ikkje forbetring eller sikring mot ny skade.

 

Per Bolstad plass skal fornyast, det er difor ikkje mogleg å leige torgplass i november og frå januar t.o.m. 9. mai 2019:

Har du gamle tankar du vil bli kvitt? Ta kontakt med Vartdal gjenvinning.

 

 

Stryn kommune varslar med dette om at dei som har behov for assistanse eller anna hjelp i forhold til handtering av flaumsituasjonen - tek kontakt med Sentralbordet i kommunen - tlf. 57 87 47 00.

NVE er no ute og inspiserer vassdrag, og vi ber om at dersom de oppdagar erosjonsskader i elv/ vassdrag, gjev de samtidig beskjed til kommunen om dette, som då vil vidareformidle dette til NVE.

No er det ikkje lenger nødvendig å koke vatnet. Tidlegare varsel om kokepåbod av drikkevatnet på Rake er no oppheva, dei siste to vassprøvene viste gode resultat. Heile vassverket vert no litt driftsklora ei tid framover.

Det er to teljedatoar og to søknadsfristar i året,

  • Søknadsfrist 15. mars med teljedato 1. mars

  • Søknadsfrist 15. oktober med teljedato 1. oktober

Det er berre ei utbetaling i året basert på dei to søknadane, og den vert i februar året etter søknad.

Søknaden må leverast elektronisk, her finn du søknaden

 

Den kommunale vakttelefonen for brann 917 21 631 er ute av drift inntil vidare.

Ring 57 87 47 00 mellom kl. 09.00-15.00 og
brannsjef John Jatgeir Vinsrygg tlf. 917 21 629 etter telefontid.

Det blir ikkje faste vaksinasjonsdagar i haust, på grunn av sein levering av vaksinen. Influensavaksinene er på plass 26. oktober og vi bed om at pasientar melder seg i ekspedisjonen på Stryn legekontor i vekene etter denne datoen.

Det er iverksett ulike tiltak for deg som søkjer erstatning i år. Landbruks- og matdepartementet har fastsett spesialreglar for 2018 på fleire område.

Søknad om erstatning bør difor sendast i god tid før søknadsfristen 31. oktober, og grunnen les du her:
Viktig for søkjarar i 2018

Har du eit spennande prosjekt for born og unge? Søk Stryn Ungdomsråd om midlar til å starte opp eller vidareføre prosjektet. Midlane er for unge i alderen 12 – 20 år. Kva du kan søkje om? Det finst ikkje fasitsvar – ver kreativ!