Resultat kommunestyrevalet i Stryn kommune

9. september vart det valt nytt kommunestyre i Stryn. Valdeltakinga var på 63,76%. Fordeling av røystene for kvart parti var: 

Senterpartiet 1170 røyster, 9 representantar i kommunestyret

Høgre 1081 røyster, 8 representantar i kommunestyret

Arbeiderpartiet 504 røyster, 4 representantar i kommunestyret

Venstre 235 røyster, 2 representantar i kommunestyret

Kristeleg Folkeparti 165 røyster, 1 representant i kommunestyret

Framstegspartiet 103 røyster, 1 representant i kommunestyret

Raudt 84 røyster

SV 66 røyster

Partiet de kristne 37 røyster

Her kan du sjå kven som vart innvalde:

Faste medlemmar i nytt kommunestyre (PDF, 85 kB)

 

Representantar med to stjerner ** er faste, dei med ei stjerne * er vara.

Kulturprisen går i år til folkemusikar Svein Nesje. Prisen er ein heider og takk til ein som har utført eit verdfullt og oppofrande kulturarbeid i kommunen. Ungdommens kulturstipend går til Mathias Melheim for god innsats innan friidrett.

 

 

Tysdag er det møte i kommunestyret i Tingsalen, Stryn kulturhus kl. 12.00.

Den nye tunnelen mellom Blakset og Robjørgane, på fylkesveg 698 ved Blakset i Stryn kommune, får namnet Blaksettunnelen. Sogn og Fjordane fylkeskommune har no gjort endeleg vedtak om namnet.

 

Vassleidningen, på totalt 11 km lengde, vart i går senka i fjorden mellom Stryn og Loen.  Den skal fungere som reservevassforsyning for både Loen og Stryn.

Det gjenstår framleis ein del gravearbeid på Visnes og i Loen.

Sjøleidningen mellom Solvik og Marsåvika er sett i drift, så det er no kommunalt vatn i Marsåvika.

 

Fylkesmannen har no avslutta utbetalingane av tilskot til skogkultur for i år. Dersom du ønskjer å søkje om tilskot til skogkultur (t. d. planting) kan du framleis sende søknaden til Stryn kommune, men den vil ikkje bli handsama før i 2019.

Om du kun vil søkje om utbetaling frå skogfondskontoen din, utan å søkje om tilskot, kan du gjere det fram til og med 11. desember.

På grunn av uver vart senkinga av vassleidningen utsett to dagar, ny tid for senking er tysdag 11. og onsdag 12. desember. No ligg leidningen i sjøoverflata og alle sjøfarande må vise omsyn.

Det er tid for vassmålaravlesing. Stryn kommune sender ut varsel om avlesing på SMS. Siste frist for avlesing er 31. desember 2018. 

Stryn kommune inviterer lokale entreprenørar og EPC-entreprenørar til orientering og synfaring. Kommunen planlegg å gjennomføre eit større energispareprosjekt i 2019-20. Prosjektet er kunngjort på Doffin.