Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020, kommunestyret sitt vedtak

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Kommunestyret handsama sak om Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 den 19. desember 2019. Det som er presentert her er kommunestyret sitt vedtak.

Det er gjort ei vurdering av rammevilkåra som:
• Skatt og rammetilskot
• Renter/ avdrag
• Avgifter
• Eigedomsskatt
• Endringsbehov i tenesteområda

Her kan du sjå kva økonomisk handlingsrom kommunen har i åra framover og kva prioriteringar og utfordringar vi har.

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 - digital versjon

 


Stryn kommune er glade for at budsjett og økonomiplanen no er meir tilgjengeleg for innbyggjarar, politikarar og andre interesserte. Frå og med budsjettåret 2020 gjekk vi over til å nytte Framsikt som verktøy til Handlingsdel med økonomiplan og budsjett, samt rapportering til kommunestyret.

For folkevalde inneber dette ein ny måte å orientere seg i budsjettet på. Budsjettet og økonomiplanen vert no presentert i ei web-løysing, der ein kan gå inn på dei ulike delane av budsjettet, og gå vidare inn i dei ulike rammeområda. Sjølv om budsjettet no vil innehalde meir detaljinformasjon på einingsnivå, er det viktig å hugse at dei politiske vedtaka vert gjort på rammenivå.

 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 (PDF, 7 MB)

 

 

Søknadsomgangen for tilskot til utsiktsrydding 2019 er no opna. Det er ingen søknadsfrist, og søknadane vert handsama fortløpande.

Kor ofte fører bakteriar, virus og parasittar i drikkevatnet til magesjuke? Folkehelseinstituttet inviterer no 56 000 personar, over heile landet, til å delta i ei ny undersøking. Også ein del av innbyggarane i Stryn kommune er inviterte.

Stryn kommune har no signert kontrakt med Vinsrygg Maskin på prosjektet gravplass Nordsida kyrkje.

I samband med renovering av lys og golv, vert hallen stengd for trening/ aktivitet f.o.m. 6. mai t.o.m. 31. august. 

23 plassar, arbeid i 3 veker, alder 16 til 23 år. Søknadsfrist 29. mars 2019.

Er du mjølkebonde med interesse for foredling? Eller har du interesse for ysting og kan tenkje deg å starte eit handverksysteri? Bli med på ystekurs 8. april i Førde eller 9. april på Nordfjordeid. Det er same program begge kursdagane. Påmeldingsfrist er 1. april.

Aaland Arkitektkontor AS har, på vegne av Moldreim Skifer AS, starta opp planarbeid del 2 for utviding av eksisterande masseuttak på Moldreim i Utvik. 

Lurer du på noko om nasjonalparken, har du planar om endring av stølshus eller anna du treng dispensajon til frå vernereglane? Torsdag 21. mars kjem Maria C. Knagenhjelm til Stryn.

Alle barn som har rett på barnehageplass vil få plass, men først etter 26. mars kan vi fastsette kva barnehage dei vil få plass i.

Har du helseplager? Bli med på samlingar om mestringsmedisin. Du får verktøy for å mestre plager og sjukdom og vite kva som byggjer helse.