Resultat kommunestyrevalet i Stryn kommune

9. september vart det valt nytt kommunestyre i Stryn. Valdeltakinga var på 63,76%. Fordeling av røystene for kvart parti var: 

Senterpartiet 1170 røyster, 9 representantar i kommunestyret

Høgre 1081 røyster, 8 representantar i kommunestyret

Arbeiderpartiet 504 røyster, 4 representantar i kommunestyret

Venstre 235 røyster, 2 representantar i kommunestyret

Kristeleg Folkeparti 165 røyster, 1 representant i kommunestyret

Framstegspartiet 103 røyster, 1 representant i kommunestyret

Raudt 84 røyster

SV 66 røyster

Partiet de kristne 37 røyster

Her kan du sjå kven som vart innvalde:

Faste medlemmar i nytt kommunestyre (PDF, 85 kB)

 

Representantar med to stjerner ** er faste, dei med ei stjerne * er vara.

Stryn kommune varslar med dette om at dei som har behov for assistanse eller anna hjelp i forhold til handtering av flaumsituasjonen - tek kontakt med Sentralbordet i kommunen - tlf. 57 87 47 00.

NVE er no ute og inspiserer vassdrag, og vi ber om at dersom de oppdagar erosjonsskader i elv/ vassdrag, gjev de samtidig beskjed til kommunen om dette, som då vil vidareformidle dette til NVE.

No er det ikkje lenger nødvendig å koke vatnet. Tidlegare varsel om kokepåbod av drikkevatnet på Rake er no oppheva, dei siste to vassprøvene viste gode resultat. Heile vassverket vert no litt driftsklora ei tid framover.

Det er to teljedatoar og to søknadsfristar i året,

  • Søknadsfrist 15. mars med teljedato 1. mars

  • Søknadsfrist 15. oktober med teljedato 1. oktober

Det er berre ei utbetaling i året basert på dei to søknadane, og den vert i februar året etter søknad.

Søknaden må leverast elektronisk, her finn du søknaden

 

Den kommunale vakttelefonen for brann 917 21 631 er ute av drift inntil vidare.

Ring 57 87 47 00 mellom kl. 09.00-15.00 og
brannsjef John Jatgeir Vinsrygg tlf. 917 21 629 etter telefontid.

Det blir ikkje faste vaksinasjonsdagar i haust, på grunn av sein levering av vaksinen. Influensavaksinene er på plass 26. oktober og vi bed om at pasientar melder seg i ekspedisjonen på Stryn legekontor i vekene etter denne datoen.

Det er iverksett ulike tiltak for deg som søkjer erstatning i år. Landbruks- og matdepartementet har fastsett spesialreglar for 2018 på fleire område.

Søknad om erstatning bør difor sendast i god tid før søknadsfristen 31. oktober, og grunnen les du her:
Viktig for søkjarar i 2018

Har du eit spennande prosjekt for born og unge? Søk Stryn Ungdomsråd om midlar til å starte opp eller vidareføre prosjektet. Midlane er for unge i alderen 12 – 20 år. Kva du kan søkje om? Det finst ikkje fasitsvar – ver kreativ!

Nytt i år er at det kan søkjast tilskot for alt bratt areal. Tidlegare avgrensing på minst 20% bratt areal av slåttearealet er teke vekk, men det er krav om at arealet skal haustast og at graset skal nyttast som fôr.

Frå måndag 1. oktober blir det massetransport frå skisenteret til Tonningssetra. Transporten vil ta om lag to veker. Ein stor grushaug ved skisenteret skal fraktast opp til setra. Det blir mykje trafikk, så vis varsemd.

Statens vegvesen startar no arbeidet med reguleringsplan for fylkesveg 60, Storelva bru i Utvik. Brua, som vart rasert i flaum ifjor, skal byggast oppatt. Frist for innspel/ merknader til planen er 1. november.